1202/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om när lantmäteriverkets prestationer skall vara avgiftsbelagda och grunderna för avgifterna samt storleken av de avgifter som uppbärs för prestationerna

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt 5 § 3 och 4 mom. lagen den 18 juli 1980 om köpeskillingsregister och köpeskillingsstatistik över fastigheter (552/1980), sådana sistnämnda lagrum lyder i lag 1030/1994, beslutat:

1 §

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer är beslut och andra expeditioner

1) som gäller förvaltningsklagan,

2) i ärenden som gäller myndighetens interna förvaltning eller den förvaltning som lyder under denna,

3) till sakägaren i ärenden där denne enligt lag har befriats från skyldighet att betala avgift för myndighetens åtgärder eller expeditioner, samt

4) då en ändringsansökan avvisas eller förfaller, eller om ärendet utan att de materiella frågorna ens delvis avgjorts återförvisas till en lägre myndighet.

Till ovan nämnda avgiftsfria prestationer hör dessutom ett utdrag eller en kopia som utan särskild begäran skall ges sakägaren av en expedition eller annan handling som förvaras hos myndigheten.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka lantmäteriverket fastställer en avgift på basis av självkostnadsvärdet är

1) godkännande av baskartan för byggnads- eller strandplaner,

2) ändring av en bys namn,

3) ändring i byindelningen,

4) ändring av registerenhetens namn,

5) utfärdande av inlösningstillstånd enligt 5 § 2 mom. (476/1996) inlösningslagen,

6) beviljande av tillstånd som avses i 59 § 1 mom. (603/1977) inlösningslagen till förhandsbesittningstagande som lämnas särskilt, samt

7) överföring av en särskild rättighet som avses i 72 c § (476/1996) inlösningslagen och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret.

3 §

Såsom fast avgift för offentligrättslig prestation uppbärs för överlåtande av uppgifter ur köpeskillingsregistret över fastigheter till myndigheter med stöd av lag eller förordning, per fastighetsöverlåtelse 3 mk.

Utöver den avgift som nämns ovan i 1 mom. debiteras kostnaderna för överlåtandet av uppgifter ur köpeskillingsregistret.

4 §

Övriga avgiftsbelagda prestationer som lantmäteriverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) fixpunktsmaterial,

2) flyg- och satellitbildmaterial samt utgivningstillstånd som gäller detta,

3) terrängkartmaterial och atlaser samt överlåtande av nyttjanderätter som gäller dessa,

4) service som hör till samanvändningen av geografisk information,

5) programvaror och överlåtande av nyttjanderätter som gäller dem,

6) andra än i 4 § 1 mom. 1 punkten avsedda prestationer som anknyter sig till kvseskillingsregistret över fastigheter,

7) utbildningstjänster,

8) konsulttjänster och utredningar,

9) intyg,

10) utdrag och kopior,

11) sändande och postning av handlingar och övrigt material,

12) andra än i 1-11 punkten nämnda, till fackområdet hörande prestationer som utförs på beställning,

13) tillfällig användning av lokaliteter, inventarier och utrustning som lantmäteriverket förfogar över,

14) publikationer, samt

15) andra prestationer som är jämförbara med de som nämns ovan.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997 och genom detsamma upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 21 december 1994 om när lantmäteriverkets prestationer skall vara avgiftsbelagda och grunderna för avgifterna samt storleken av de avgifter som uppbärs för prestationerna (1292/1994).

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantmäteriråd
Raimo Vajavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.