1186/1996

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1996

Trafikministeriets beslut om persontaxor för busstrafik

Trafikministeriet har med stöd av 11 § 1 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), sådant det lyder i lagen av den 15 juli 1994 (662/1994), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta taxebeslut tillämpas på tillståndspliktig linjetrafik som idkas med buss. Detta beslut gäller inte de taxor, om vilka trafikministeriet beslutar skilt för sig, eller trafik som sköts med grundval av ett avtal om köp som träffats med trafikministeriet, länsstyrelsen eller kommunen. Mervärdesskatten ingår i transportavgifterna.

2 §
Seriebiljetter

I bussar i linjetrafik skall seriebiljetter som berättigar till 40 enkla resor, eller alternativt smartkort enligt trafikministeriets definition som berättigar till 44 resor, säljas med en prissänkning på 25 procent av grundpriset.

Av dem som använder dessa betalmedel kan vid behov en tilläggsavgift för snabbtur eller en särskild nattavgift uppbäras. Snabbtursavgiften skall sänkas med 25 procent, om avgiften vid förhandsköp av biljett ingår i seriebiljettpriset.

Med ovannämnda betalmedel kan passageraren betala för den resa biljetten berättigar till, eller en kortare resa, i den busstrafik i vilken taxorna enligt detta beslut gäller.

En seriebiljett för 40 resor gäller från och med köpeåret till utgången av januari därpå följande år. Ett smartkort för 44 resor gäller i 12 månader från och med köpdagen.

Biljetter som inköpts före detta beslut trdper i kraft kan användas utan tilläggsavgift under den giltighetstid som gällde vid tidpunkten för inköp.

3 §
Pristabell

Pristabeller enligt bilagan till detta beslut tillämpas vid prissättning av seriebiljetter för resor med en längd på högst 100 kilometer.

4 §
Övriga bestämmelser

1) Passagerare skall på förhand informeras om avgifterna och giltighetsvillkoren för biljetterna.

2) Vid skolskjutsar skall seriebiljetter säljas med en prissänkning på 50 procent av grundpriset till passagerare under 12 år.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997 och det skall tills vidare tillämpas i hela landet, förutom på Åland.

Med detta beslut upphävs trafikministeriets beslut av den 22 maj 1995 (816/1995).

Helsingfors den 20 december 1996

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavèn

Bilaga

Resans maximilängd km Grundpris (pris för enkel resa) mk
6 9,50
9 10,50
12 11,50
16 13,00
20 15,00
25 18,00
30 21,00
35 23,50
40 26,00
45 28,50
50 30,50
60 35,50
70 40,50
80 45,50
90 50,00
100 54,00
Resans maximilängd km Seriebiljett för 40 resor mk Smartkort för 44 resor mk
6 285 314
9 315 347
12 345 380
16 390 429
20 450 495
25 540 594
30 630 693
35 705 775
40 780 858
45 855 940
50 915 1 006
60 1 065 1 172
70 1 215 1 336
80 1 365 1 501
90 1 500 1 650

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.