1185/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1996

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994,

upphävt 9 § 3 mom. i trafikministeriets beslut om Teleförvaltningens avgifter (1440/1994). sådant detta moment lyder i trafikministeriets beslut 1625/1995, samt

ändrat 7 § 1 mom. 1-4 pukten och 9 § 2 mom. och 17 § 1 mom.,

av dessa 7 § 1 mom. 1-4 punkten och 9 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda beslut 1625/1995 samt 17 § 1 mom. i nämnda beslut 1625/1995 och i trafikministeriets beslut 34/1996, som följer

7 §
Frekvensavgifter

1) mobiltelenät K1*K2*K3*(frekvensband/25 kHz) *9 450 mk
2) radiosystem i fasta abonnentnät K1*K2*K3*(frekvensband/25 kHz) *9 450 mk
3) personsökningssystem K1*K2*(frekvensband/25 kHz) *9 450 mk
4) TFTS-systemet K1*(frekvensband/25 kHz) *9 450 mk

9 §
Avgifter för godkännande av radioanläggningar

Om den fasta avgift för godkännande som bestäms i 1 mom. och som baserar sig på de av prestationen föranledda genomsnittliga kostnaderna i ett enskilt fall är oskäligt hög eller låg i jämförelse med de kostnader som typgodkännandet eller godkännandet föranleder Teleförvaltningscentralen, uppbärs i stället för den fasta avgiften för godkännande en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde.

17 §
Avgifter för numrering av telenäten

För rätten att använda nummerkod eller abonnentnummer uppbärs av teleinrättningen eller innehavaren till ett servicenummer eller en datanätskod årligen avgifter för numrering av telenäten enligt följande:

1) avgift för abonnentnummer m 2,40mk/ anslutning
2) avgift för operatörsprefix:
tresiffrigt fjärrprefix 550 000 mk
fyrsiffrigt fjärrprefix 110 000 mk
femsiffrigt fjärrprefix 22 000 mk
tresiffrigt utlandsprefix 550 000 mk
fyrsiffrigt utlandsprefix 110 000 mk
femsiffrigt utlandsprefix 22 000 mk
3) avgift för specialnäts riktnummer:
tresiffrigt riktnummer 300 000 mk
fyrsiffrigt riktnummer 60 000 mk
femsiffrigt riktnummer 12 000 mk
4) avgift för servicenummer:
fyrsiffrigt servicenummer i ett enskilt teleområde 6 000 mk
minst femsiffrigt servicenummer i ett enskilt teleområde 1 200 mk
tresiffrigt nationellt servicenummer 260 000 mk
fyrsiffrigt nationellt servicenummer 52 000 mk
femsiffrigt nationellt servicenummer 10 400 mk
minst sexsiffrigt nationellt servicenummer 2 100 mk
5) avgift för datanätskod (DNIC) 67 500 mk


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 1996

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Överinspektör
Jari Perko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.