1183/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1996

Statsrådets beslut om justering av maximibeloppen för plikt

Statsrådet har på föredragning av finansministeriet med stöd av 19 § 3 mom. lagen om statens tjänstekollektivavtal och, 20 § 4 mom. lagen om kommunala tjänstekollektivavtal sådana dessa lagrum lyder i lagar av den 27 juni 1986 (491 och 492/1986) samt 13 § 4 mom. lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal, sådant det lyder i lag av den 11 december 1987 (1001/1987), beslutat följande:

1 §

De maximibelopp om 72 000 mark och 290 mark som i 19 § 3 mom. lagen om statens tjänstekollektivavtal, 20 § 4 mom. lagen om kommunala tjänstekollektivavtal och 13 § 4 mom. lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal stadgas för plikt och som justerats genom statsrådets beslut av den 16 december 1993 (1246/1993) justeras i motsvarighet till förändringen i penningvärdet till 74 000 och 300 mark.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 19 december 1996

Minister
Arja Alho

Äldre regeringssekreterare
Tuija Wilska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.