1173/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 8 k § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 k § 3 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969), sådant det lyder i lag 563/1993, som följer:

8 k §

Arbetspensionstillägget beräknas så att 80 procent av pensionens belopp multipliceras med det antal månader för vilka en i 1 mom. nämnd förmån har betalts (förmånsmånader), varefter produkten divideras med det tal som erhålls då antalet förmånsmånsmer subtraheras från antalet sådana fulla msmader som ingår i tiden från det lantbruksmöretagaren har fyllt 23 år, dock tidigast räknat från den 1 juli 1962, tills han uppnår 65 års ålder. Förmånsmånaderna bestäms särskilt för varje förmånsslag såsom fulla månader på basis av det sammanlagda antalet sådana dagar för vilka lantbruksförsmagaren har uppburit förmån som enligt 1 mom. berättigar till arbetspensionstillägg. Då förmånsmånaderna bestäms, används som divisor för dagarna beträffande varje förmånsslag det antal dagar för vilka förmsmen i genomsnitt högst kan betalas per msmad.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagen tillämpas på dagar för vilka förmån betalts den 1 januari 1997 och därefter.

RP 232/1996
ShUB 41/1996
RSv 247/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.