1170/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i en lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1995 om ändring av lagen om sjömanspensioner (1745/1995) 7 mom. i ikraftträdelsestadgandet som följer:


Till den del kalenderår från tiden före denna lags ikraftträdande hänförs till de urvalsår som fastställs enligt lagens 16 a § 1 mom. och 20 § 1 mom. i denna lag, bestäms dessa kalenderår och motsvarande arbetsförtjänster med tillämpning av 16 § 2 mom. och 20 § 1 mom. lagen om sjömanspensioner, sådana de lyder när denna lag träder i kraft. Stadgandena i 16 a § 2 mom. i denna lag tillämpas inte på urvalsår som hänför sig till tiden före lagens ikraftträdande. Sådana kalenderår från tiden före denna lags ikrafträdande som bestämts i enlighet med den första meningen beaktas, liksom också motsvarande arbetsförtjänster, dock vid avgörandet av om de i 16 a § 2 mom. i denna lag avsedda förutsättningarna för att vid uträknandet av pensionslönen lämna urvalsår som följer efter lagens ikraftträdande och motsvarande arbetsförtjänster obeaktade är för handen.Denna lag träder i kraft den 30 december 1996.

RP 232/1996
ShUB 41/1996
RSv 247/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.