1168/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om ändring av lagen om pension för arbetstagare (1482/1995) 7 mom. i ikraftträdelsestadgandet som följer:


Till den del kalenderår från tiden före dea lags ikraftträdande hänförs till de urvalsår som fastställs enligt 7 § 1 mom. i denna lag, bestäms dessa kalenderår och motsvarande arbetsförtjänster med tillämpning av 7 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare, sådant det lyder när denna lag träder i kraft. Stadgandena i 7 § 2 mom. i denna lag tillämpas inte på urvalsår som hänför sig till tiden före lagens ikraftträdande. Sådana kalenderår från tiden före denna lags ikrafrädande som bestämts enligt den första mingen beaktas, liksom också motsvarande arbetsförtjänster, dock vid avgörandet av om de i 7 § 2 mom. i denna lag avsedda föruättningarna för att vid uträknandet av peionslönen lämna urvalsår som följer efter lagens ikraftträdande och motsvarande aetsförtjänster obeaktade är för handen.Denna lag träder i kraft den 30 december 1996.

RP 232/1996
ShUB 41/1996
RSv 247/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.