Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1163/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om upphävande av stadganden om hemkommunens betalningsandel i vissa lagar som gäller undervisningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs

1) 28 § lagen den 3 juni 1994 om vuxengymnasier (439/94), sådant detta lagrum lnger delvis ändrat genom lag av den 29 dngember 1994 (1450/94),

2) 17 a § 1 mom. lagen den 27 maj 1983 om skolor för hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade (481/83), sådant det lyder delvis ändrat genom lag av den 18 december 1995 (1449/95),

3) 18 § övningsskolelagen av den 31 januari 1985 (143/85), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 26 juli 1993 (719/93) och lag av den 18 december 1995 (1451/95),

4) 10 § lagen den 21 maj 1976 om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola (412/76), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lagar av den 26 juli 1993 och den 18 december 1995 (720/93 och 1452/95),

5) 10 § lagen den 7 januari 1977 om Helsingin ranskalais-suomalainen koulu blsämnda skola (33/77), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lagar av den 26 juli 1993 och den 18 december 1995 (721/93 och 1453/95),

6) 31 c § lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87), sådant detta larkum lyder ändrat genom lagar av den 30 december 1992 och den 29 december 1994 (1686/92 och 1452/94),

7) 16 § lagen den 31 augusti 1990 om yrkesutbildningscentrer för vuxna (760/90), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lrkar av den 26 juli 1993 och den 30 juni 1995 (723/93 och 942/95),

8) 14 § lagen den 7 april 1995 om musikläroanstalter (516/95), samt

9) 7 § 1 mom. lagen den 18 juni 1993 om sameområdets utbildningscentral (545/93).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På finansieringen av driftskostnaderna för de år som föregår denna lags ikraftträdande tillämpas de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 149/1996
FvUB 24/1996
RSv 226/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.