1161/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om skolan Anna Tapion koulu

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 23 december 1988 om skolan Anna Tapion koulu (1197/88) 5 §, så- dant detta lagrum lyder i lag av den 18 december 1995 (1457/95), samt

ändras 4 § 1 och 2 mom. samt 5 a § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § 1 mom. i nämnda lag av den 18 december 1995 samt 4 § 2 mom. och 5 a § 1 mom. i lag av den 22 december 1993 (1459/93), som följer:

4 §

Vederbörande ministerium beviljar huvudmannen för skolan statsandel till det belopp som fås när skolans elevantal multipliceras med det pris per enhet per elev som ministeriet på förhand har bestämt för det följande året.

Priset per enhet enligt 1 mom. bestäms så att det riksomfattande med elevantalen vägda medeltalet av priserna per enhet per elev vid läroanstalter för huslig ekonomi enligt lagen om yrkesläroanstalter (487/87) höjs med 45 procent.


5 a §

Om beviljande och betalning av statsandel, beräkning av elevantalen, tillämpning av dagen för beräkning av elevantalen, meddelande av elevantalen, lämnande av uppgifter samt rättelseförfarande och ändringssökande gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om detta i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och med stöd av den stadgas genom förordning i fråga om yrkesläroanstalter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På finansieringen av driftskostnaderna för de år som föregår denna lags ikraftträdande tillämpas de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 149/1996
FvUB 24/1996
RSv 226/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.