1159/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om folkhögskolor med statsandel

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 17 december 1993 om folkhögskolor med statsandel (1218/93) 18 §,

sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 29 december 1994 (1454/94), samt

ändras 8 § 1 mom., 10 § 2 mom, 12 § 2 mom. samt 19, 20 och 22 §§ som följer:

8 §
Studiesociala förmåner

Studerande som deltar i den grundskole- och gymnasieundervisning samt i den grundläggande yrkesutbildning som ges vid foldlögskolan ges utöver avgiftsfri inkvartering studiesociala förmåner på samma grunder som enligt vad som stadgas och bestäms gäller för studiesociala förmåner för yrkesldloanstalternas elever. Om skyldigheten att under arbetsdagar ordna annan bespisning utöver den avgiftsfria skolmåltiden stadgas genom förordning.


10 §
Statsandelens belopp

För den grundläggande yrkesutbildning samt grundskole- och gymnasieundervisning som ordnas vid folkhögskolan beviljas statndel till ett belopp som motsvarar den kaylerade statsandelsgrund som beräknats för nämnda utbildning enligt 9 §. I fråga om grundskoleundervisningen beräknas statsaelsgrunden på ovan nämnda sätt endast för de studerande som avses i 8 § 2 mom. Om finansieringen av den yrkesinriktade tilläggsutbildningen stadgas särskilt.

12 §
Pris per enhet

Priset per enhet för en studerandevecka beräknas vartannat år så att de driftskostner som verksamheten vid folkhögskolorna givit upphov till kalenderåret före bestäandet av priset per enhet divideras med antalet faktiska studerandeveckor i folkhökolorna under samma kalenderår, varvid det belopp som uträknas på detta sätt korrigeras enligt de uppskattade förändringarna i kosadsnivån, verksamhetens art och verksaetens omfattning under det pågående och det följande året. Priset per enhet höjs på basis av utbildning för handikappade, folögskolans kulturella specialuppgifter, kurndervisning och brevundervisning så som närmare stadgas genom förordning. Priserna per enhet skall bestämmas så att priserna per enhet multiplicerade med antalet faktiska studerandeveckor sammanlagt motsvarar de ovan nämnda totala kostnaderna enligt tillämpningsårets nivå.


19 §
Beräkning av antalet studerande och studerandeveckor

Om beräkning av det antal studerande som används vid beräkning av statsandelen för den grundläggande yrkesutbildningen samt grundskole- och gymnasieundervisningen stadgas genom förordning.

Vid beräkning av statsandelen för den utbildning som avses i 1 mom. används 34 veckor som det årliga antalet studerandeveckor per studerande.

20 §
Betalning

I fråga om betalningen av statsandel för driftskostnader gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 40 § 1 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. I fråga om det belopp som skall betalas för grundläggande yrkesutbildning på basis av kostnader som förorsakats av anläggningsprojekt gäller vad som stadgas om detta i nämnda lagrum i fråga om yrkesläroanstalter.

22 §
Betalning av utebliven förmån och återbetalning av grundlös förmån

I fråga om betalning av utebliven förmån, återbetalning av grundlös förmån samt när betalningsskyldigheten förfaller gäller 18-20 §§ lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Utan hinder av 12 § lagen om folkhögskolor med statsandel (1218/93), som delvis ändras genom denna lag, bestäms priset per enhet för 1996 till pris per enhet för 1997. I fråga om grundläggande yrkesutbildning samt grundskole- och gymnasieundervisning justeras priset per enhet dessutom så att det överensstämmer med den uppskattade änolingen i kostnadsnivån.

På finansieringen av driftskostnaderna för de år som föregår denna lags ikraftträdande tillämpas de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 149/1996
FvUB 24/1996
RSv 226/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.