1157/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om yrkeshögskolestudier

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 3 mars 1995 om yrkeshögskolestudier (255/95) 22 § 2 mom. samt

ändras rubriken för 22 § samt 23 och 24 §§ som följer:

22 §
Statsandel för driftskostnader

23 §
Extra statsunderstöd

Vederbörande ministerium kan bevilja en yrkeshögskola extra statsunderstöd inom ramen för det anslag som anvisats för ändamamet i statsbudgeten. Detta skall inte beaktas när yrkeshögskolornas statsandel för driftskostnader bestäms.

24 §
Extern finansiering

En yrkeshögskola kan ta emot understöd och donationer för ordnandet av verksam-heten. Om mottagande, förvaltning och användning av understöd och donationer till statliga yrkeshögskolor stadgas genom förordning. Understöd och donationer beaktas inte som avdrag när statsandelen bestäms.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På finansieringen av driftskostnaderna för de år som föregår denna lags ikraftträdande tillämpas de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 149/1996
FvUB 24/1996
RSv 226/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.