1156/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om privata skolor med främmande undervisningsspråk

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 juni 1963 om privata skolor med främmande undervisningsspråk (373/63) 3 b §, sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 december 1995 (1450/95), samt

ändras 3 a § 1 mom. och 3 c § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 a § 1 mom. i nämnda lag av den 18 december 1995 och 3 c § 1 mom. i lag av den 29 december 1994 (1451/94), som följer:

3 a §

Vederbörande ministerium beviljar årligen huvudmannen för skolan statsandel för driftskostnader till det belopp som fås när det antal elever vid skolan som har hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/94) i Finland multipliceras med det enligt 10 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet fastställda genomsnittliga beloppet för priserna per enhet i grundskolan, vilka läggs till grund för statsandelen, minskat med 4 procent. I fråga om andra elever än dem som avses i detta mom. beviljas huvudmannen statsandel till 57 procent av produkten av antalet elever och nämnda genomsnittliga belopp för priserna per enhet minskat med 4 procent. Statsandelen beviljas utan ansökan.


3 c §

Om beviljande och betalning av statsandel, beräkning av elevantalen, tillämpning av dagen för beräkning av elevantalen, meddelande av elevantalen, lämnande av uppgifter samt rättelseyrkande och ändringssökande gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och med stöd av den stadgas genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På finansieringen av driftskostnaderna för de år som föregår denna lags ikraftträdande tillämpas de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 149/1996
FvUB 24/1996
RSv 226/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.