1152/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om upphävande av vissa stadganden i grundskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 83 a, 84 c och 84 d §§ grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/83), dessa lagrum sådana de lyder, 83 a § i lag av den 22 december 1993 (1455/93), 84 c § ändrad genom lagar av den 3 augusti 1992 och den 29 december 1994 (707/92 och 1448/94) och 84 d § i lag av den 17 juli 1995 (957/95).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 149/1996
FvUB 24/1996
RSv 226/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.