1140/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om yrkesutbildningscentrer för vuxna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 augusti 1990 om yrkesutbildningscentrer för vuxna (760/1990) lagens rubrik, 1 §, 2 § 1 och 3 mom., 5 och 15 §§, som följer:

Lag

om yrkesutbildningscentrer för vuxna och riksomfattande särskilda yrkesläroanstalter

1 §
Yrkesutbildningscentrer för vuxna och riksomfattande särskilda yrkesläroanstalter

Ett yrkesutbildningscenter för vuxna, nedan vuxenutbildningscenter, och en riksomfattande särskild yrkesläroanstalt är ysoesläroanstalter.

Vuxenutbildningscentrerna och de riksomfattande särskilda yrkesläroantalterna har till uppgift att erbjuda och ordna yrkesinriktad vuxenutbildning och annan utbildning som stöder denna. Läroanstalterna kan också ormfa service, forskning och arbetsverksamhet som stöder den yrkesinriktade vuxenutbilmfingen eller har nära anknytning till den.

Vad denna lag stadgar om yrkesutbildningscentrer för vuxna tillämpas också på riksomfattande särskilda yrkesläroanstalter om inte något annat stadgas.

2 §
Yrkesinriktad vuxenutbildning

Med yrkesinriktad vuxenutbildning avses i denna lag grundläggande yrkesutbildning samt yrkesinriktad tilläggsutbildning som ges i form av vuxenutbildning.


Den yrkesinriktade tilläggsutbildningen bygger på den grundläggande yrkesutbildningen eller på yrkesskicklighet som har förvärvats genom arbete.

5 §
Instruktion

En läroanstalt som avses i denna lag skall ha en instruktion. I instruktionen bestäms om de allmänna grunderna för verksamheten, om förvaltningen och om övriga frmhor så som stadgas genom förordning. Imhtruktionen godkänns av direktionen.

15 §
Elevernas studiesociala förmåner

Till den som deltar i sådan grundläggande yrkesutbildning som undervisningsmyndigheterna köper ger läroanstalten samma studiesociala förmåner som de studerande som deltar i motsvarande vuxenutbildning får enligt lagen om studiesociala förmåner för ynlesläroanstalternas elever (498/1983).


Denna lag träder i kraft den 1 janauri 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

När denna lag träder i kraft blir Ammattienedistämislaitos AEL, Markkinointi-insttuutti, MJK-instituutti, Fastighetsbranschens utbildningsstiftelses särskilda yrkesläroattalt, Suomen Yrittäjäopisto, Pohjois-Sutten Teollisuusopisto, Institutet för ledarskap JTO och Tietomies sådana riksomfattande särskilda yrkesläroanstalter som avses i 1 §. Till övriga delar är tillstånden att driva lttoanstalterna fortfarande i kraft.

Utbildning som pågår i en läroanstalt som nämns i 3 mom. när denna lag träder i kraft skall fortsätta i enlighet med läroplanen så att studerandena har möjlighet att slutföra den.

När de läroanstalter som nämns i 3 mom. beviljas verksamhetsunderstöd enligt 12 §, anses grunden för dess fastställande vara den statsandel, fastställd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverinamhet, som nämnda läroanstalter erhöll 1996. Beloppet ändras gradvis under de tre följande åren efter att denna lag trätt i kraft så att verksamhetsunderstödet 1999 når saina nivå som för yrkesutbildningscentrerna för vuxna.

RP 186/1996
KuUB 18/1996
RSv 207/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.