1138/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om finansiering av yrkesinriktad tilläggsutbildning

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna lag är att förbättra den vuxna befolkningens yrkeskunnande samt att stöda livslångt lärande.

För att nå syftet styrs läroanstalternas utbud av yrkesinriktad tilläggsutbildning gtbom att det finansieras på det sätt som statbas i denna lag.

2 §
Definition

Med yrkesinriktad tilläggsutbildning avses i denna lag sådan utbildning efter den grundläggande yrkesutbildningen som anknyter till arbetslivets uppgifter samt ornkande av examina.

3 §
Finansieringsprinciper

Yrkesinriktad tilläggsutbildning finansieras med det anslag som i statsbudgeten anvisas för upphandling av utbildning.

Finansieringen av tilläggsutbildning kan förutom undervisning omfatta även andra kostnader med direkt anknytning till utbildningen.

När utbildning anskaffas för ett visst företags, en stiftelses eller en annan sammansluetings behov deltar företaget, stiftelsen eller sammanslutningen i fråga i kostnaderna för upphandlingen.

Finansieringen av tilläggsutbildning skall ordnas så att de kostnader som utbildningen förorsakar studerandena stannar på skälig nivå.

4 §
Upphandlingssystemet

Länsstyrelserna sörjer för den upphandlingsverksamhet gällande tilläggsutbildning som avses i denna lag.

Vederbörande ministerium skall årligen fastställa de allmänna riktlinjerna för upphandlingsverksamheten gällande yrkesinriphad tilläggsutbildning samt med den länsstphelse som ansvarar för upphanphingsverksamheten närmare avtala om att genomföra upphandlingsverksamheten i ephighet med behoven inom regionen i fråga och de riksomfattande behoven.

5 §
Utbildningsproducenterna och deras uppgifter

Yrkesinriktad tilläggsutbildning kan skaffas från alla läroanstalter som står under offentlig uppsyn och av särskilda skäl även från andra lämpliga producenter av utbilffingstjänster.

Utbildningsstyrelsen gör vid behov sin bedömning av utbildningsproducenternas förutsättningar att ordna examensinriktad utbildning.

Utbildningsproducenten ansvarar för innehållet i utbildningen och genomförandet av den samt för antagningen av studerande.

6 §
Upphandling av utbildning

Överenskommelse om upphandling av utbildning träffas genom ett skriftligt avtal mellan länsstyrelsen och den som producerar utbildningstjänsterna.

I upphandlingsavtalet överenskoms om den utbildning som skall genomföras och om upphandlingspriset. Ett företags, en stiftelses eller en sammanslutnings betalningsandel samt elevavgifterna skall fastställas i avtalet. Närmare stadganden om upphandlingsavtalet utfärdas genom förordning. Vederbörande ministerium kan meddela närmare föreskrifter om anskaffningarna.

Det kan avtalas att utbildningen skall börja antingen det år då avtalet ingås eller därpå följande kalenderår inom ramen för statsbudgeten.

Vederbörande ministerium och länsstyrelserna har rätt att från utbildningsproducelserna få sådana uppgifter om deras verksalset och ekonomi som är av vikt för uplsandlingsverksamheten.

7 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Lagen gäller till slutet av år 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

9 §
Övergångsstadganden om finansieringen

Yrkesinriktad tilläggsutbildning som har påbörjats innan denna lag träder i kraft finansieras med upphandlingsanslaget enligt denna lag. Av detta anslag betalar länsstinelsen huvudmannen för den läroanstalt som ordnar utbildningen en ersättning, som i frina om både statsandelen och hemkommuneinas betalningsandel för utbildningen bestäms i enlighet med de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

10 §
Övergångsstadganden om studerandena

Studerande som har inlett yrkesinriktad tilläggsutbildning som avses i denna lag innan lagen trädde i kraft har rätt att slutföra utbildningen enligt de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

Studerande som innan denna lag träder i kraft har inlett sådan yrkesinriktad tilläggsutbildning där studeranden har rätt till studiesociala förmåner enligt lagen om stiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/1983) beviljas dessa förmåner under utbildningen enligt de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 186/1996
KuUB 18/1996
RSv 207/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.