1136/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda exportkrediter

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Verksamhetsområde och uppgifter

Syftet med ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda exportkrediter är att enligt denna lag främja och utveckla finansieringen av exporten från Finland genom att administrera i första hand ett ränteutjämningssystem som hänför sig till den offentligt understödda kreditgivningen.

Bolaget har i uppgift att med kreditinstituten ingå ränteutjämningsavtal som hänför sig till den offentligt understödda kreditgivningen och att mellan statskontoret och kreditinstituten förmedla räntestöd som skall betalas med statliga medel och räntegottgörelse som skall betalas till staten samt att sköta övriga uppgifter som sammanhänger med administreringen av ränteutjämningssystemet.

Dessutom har bolaget i uppgift att delta i internationella förhandlingsuppdrag som gäller finansiering av offentligt understödd export samt i utvecklings- och rådgivningsuppdrag som gäller finansiering av export.

2 §
Förvaltning

Bolaget hör till handels- och industriministeriets förvaltningsområde.

Staten tecknar alla aktier i bolaget.

Bolaget skall ge handels- och industriministeriet de uppgifter som ministeriet ber om och som är nödvändiga vid behandlingen av de ansökningar om utjämning av räntan och om räntestöd som avses i lagarna om utjämning av räntan för offentligt understödda exportkrediter och om beviljande av räntestöd samt andra utredningar och uppgifter som hör till bolagets verksamhetsområde. Bolaget skall också ge statskontoret de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för utbetalningen av räntestödet eller räntegottgörelsen.

3 §
Avgifter

För bolagets prestationer kan avgifter uppbäras. Bolagets styrelse fastslår storleken på avgifterna med beaktande av vad 4 § stadgar. Grunderna för beräkningen av avgifterna skall vara lika för alla som använder sig av bolagets tjänster.

4 §
Ekonomiska verksamhetsprinciper

Syftet med bolaget är inte att ge aktieägarna vinst.

De kostnader som bolagets verksamhet medför täcks med avkastningen av bolagets eget kapital, med de avgifter som bolaget uppbär och med det förvaltningsarvode som staten betalar utgående från det nominella värdet av ränteutjämningsavtalet.

Bolaget kan med tillstånd av handels- och industriministeriet vidta de åtgärder som behövs för att skydda sig mot ränte- och valutarisker.

5 §
Statens ansvar

Staten svarar för det räntestöd som skall betalas till kreditinstituten med stöd av de ränteutjämningsavtal som bolaget har ingått med kreditinstituten.

6 §
Tystnadsplikt

På de personer som är i bolagets tjänst samt på medlemmarna och suppleanterna i bolagets organ tillämpas vad 94 § kreditinstitutslagen (1607/93) stadgar om tystnadsplikt.

En medlem och suppleant i bolagets organ samt en person som är anställd av bolaget har, utan hinder av 1 mom., rätt att ge handels- och industriministeriet och statskontoret uppgifter som han har fått om en kunds eller någon annan persons ekonomiska ställning eller enskilda förhållanden, om detta är nödvändigt för att den offentliga finansieringen skall kunna samordnas, räntestöd eller räntegottgörelse betalas ut eller av något annat motsvarande skäl.

7 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom beslut av statsrådet.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 164/1996
EkUB 18/1996
RSv 164/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.