1134/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 3 augusti 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/92) nya 7 a och 10 a §§ som följer:

7 a §
Avgifter för barndagvård

För daghemsvård och familjedagvård enligt lagen om barndagvård (36/73) kan bestämmas en månadsavgift. Avgiften uppbärs högst för 11 kalendermånader under ett verksamhetsår.

Månadsavgiften för heldagsvård får uppgå till högst det markbelopp enligt familjens storlek av de månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocenttal anger. Kommunen kan dock fastställa en högsta avgift, om sökanden inte meddelar familjens inkomster. I familjens storlek beaktas högst två av de barn som omfattas av rätten att välja vårdform enligt 11 a § lagen om barndagvård.

Avgiftsprocentsatserna och inkomstgränserna är följande:

Familjens storlek personer Inkomstgräns mk/mån. Högsta av giftsprocent
1-2 5 150 11,5
3 6 350 9,4
4 7 540 7,9

Om familjen har andra barn utöver dem som avses i 2 mom. dras 500 mark för varje annat barn av från den inkomst som ligger till grund för avgiften.

Om flera än ett barn inom samma familj befinner sig i dagvård som anordnats av kommunen, får en lika stor avgift bestämmas för det andra barnet i heldagsvård som för det första. Avgiften för varje följande barn är 20 procent av avgiften för det första barnet.

Om ett barn är i dagvård en del av dagen eller om vårdtiden per dag, vecka eller må- nad annars fortgående är betydligt kortare än den regelrätta vårdtiden i heldagsvård, skall kommunen på de grunder den bestämmer ta ut en avgift i relation till vårdtiden som är lägre än avgiften för heldagsvård enligt 2-4 mom.

Om dagvården för ett barn börjar eller upphör mitt under en kalendermånad, bestäms en lägre avgift än månadsavgiften enligt antalet vårddagar.

Avgiften för heldagsvård får vara högst 1000 mark per barn. En avgift som är mindre än 100 mark bestäms inte för ett barn.

För tillfällig dagvård får en avgift som kommunen fastställt bestämmas.

10 a §
Inkomster som ligger till grund för bestämmande av dagvårdsavgift

Vid beslut om fastställande av avgift för barndagvård beaktas som familjens inkomster klientens samt den med honom i gemensamt hushåll i äktenskap eller i äkten- skapsliknande förhållanden levande persons skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster. Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under det föregående året. Som skattepliktiga inkomster beaktas motsvarande inkomster som har fastställts vid den senast verkställda beskattningen, höjda med de procenttal som skattestyrelsen årligen fastställer i sina beslut om beräkningsgrunderna för förskottsuppbörden.

Som inkomst av skog beaktas den nettointäkt av skog som har fastställts för förmögenhetsbeskattningen och från vilken avdras räntorna från skogsbruket och 10 procent av värdet på nettointäkten. Inkomst av skog skall nedsätta på klientens yrkande, om nettopenningvärdet av den lägenhetsbestämda årliga avverkningsmöjligheten enligt skogsvårdsföreningens och skogsnämndens utlåtande är minst 10 procent lägre än inkomsten av skog. Nedsättningen motsvarar skillnaden mellan inkomsten av skog och nettopenningvärdet av den möjliga avverkningen.

Som inkomster skall inte beaktas barnbidrag, vårdbidrag för barn, bostadsbidrag, handikappbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenstudiepenning, studiestödets bostadstillägg, stipendier som betalas på grund av studier och inte heller andra motsvarande understöd eller ersättningar för kostnaderna för familjevård eller stöd för hemvård av barn.

Som avdrag från inkomsterna skall beaktas betalda underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt förmån som skall betalas i pengar och som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller livstid (sytning).

Dagvårdsavgiften fastställs i motsvarighet till situationen vid betalningstidpunkten enligt antingen konstaterbara eller uppskattade inkomster.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 208/1996
ShUB 35/1996
RSv 223/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.