1131/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) 5 § 1 mom. 7 a-punkten,

sådan den lyder i lag av den 27 februari 1987 (226/87), samt

ändras rubriken för 27 a § och 2 mom.,

av dem 27 a § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 17 mars 1995 (357/95), som följer:

27 a §
Inverkan av tilläggspension och stöd för hemvård av barn på arbetslöshetsdagpenningen

Om en person som har rätt till arbetslöshetsdagpenning eller maken får stöd för hemvård av barn enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996), minskas beloppet av hans fulla grunddagpenning eller den dagpenning avvägd enligt förtjänsten som utbetalas till honom med förmånens belopp. Det stöd för hemvård av barn som betalas till maken avdras inte, om maken själv sköter barnet och därför inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd. Om båda makarna är arbetslösa och får arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd, avdras beloppet av den makes förmån som beviljats stöd för hemvård av barn.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997.

Lagen tillämpas på dagpenningar som hänför sig till den tid som börjar när lagen trnfer i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 208/1996
ShUB 35/1996
RSv 223/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.