1127/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 § 4 mom. och 16 § 4 mom. och 5 mom. lagen den 13 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95) samt

fogas till lagen en ny 91 a §, som följer:

15 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna inkomstuppgifter

Värdepappersförmedlare som avses i värdepappersmarknadslagen (495/89) skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen behövliga uppgifter om gjorda eller förmedlade värdepappersköp, om handelsparterna samt om de betalda köpesummorna. Förmedlaren skall också tillställa skatteförvaltningen behövliga uppgifter om standardiserad options- och terminshandel och handelsparterna.


16 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter om utgifter och avdrag

Kreditinstituten och de finansiella instituten, staten, kommunerna, försäkrings- och pensionsanstalterna, intressekontoren och arbetsgivarna skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen uppgifter om lån som beviljats skattskyldiga samt om lånens användningssyfte, kapital och ränta.

Kreditinstituten och de finansiella instituten, statskontoret och andra som bedriver värdepappershandel eller förmedlar värdepapper skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen uppgifter om eftermarknadsgottgörelser som skattskyldiga har betalt.

91 a §
Meddelande om kommunens inkomstskattesats

En kommun och församling skall senast den 17 november meddela skattestyrelsen vilken inkomstskattesats och uttaxering per kyrkligt skatteöre som skall tillämpas. Inkomstskattesatsen anges med en fjärdedels procentenhets noggrannhet.

Har anmälan inte tillställts skattestyrelsen inom den tid som anges i 1 mom. eller den längre tid som skattestyrelsen har medgivit, får inkomstskattesatsen eller det kyrkliga skatteörets pris för det föregående året iakttas i beskattningen.

En förteckning över inkomstskattesatserna och det kyrkliga skatteörets pris publiceras i författningssamlingen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 105/1996
StaUB 37/1996
RSv 179/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.