1124/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Förordning om förskottsuppbörd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 5, 9, 11, 12, 15, 23, 32 och 34 §§ lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) samt 19 § lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963):

1 kap.

Stadganden om sättet att verkställa förskottsinnehållning

1 §
Skattekort

Skattekort ges av det länsskatteverk till vars område den skattskyldiges hemkommun hör. Om den skattskyldige inte får ett skattekort per post, är han skyldig att själv begära ett sådant av länsskatteverket. Ett skattekort kan i dessa fall beviljas av vilket länsskatteverk som helst.

2 §
Överlämnande och förvaring av skattekort

Om en betalning utgör huvudsaklig innehållspliktig inkomst för mottagaren, skall skattekortet i god tid före betalningen lämnas till arbetsgivaren eller den som annars är innehållningsskyldig. Ett skattekort som är avsett för annan inkomst skall uppvisas för betalaren.

Skattekortet behöver inte lämnas till den som betalar ut annat än lön eller ersättning för utfört arbete, om betalaren har fått de på skattekortet antecknade uppgifterna om innehållningen av skattestyrelsen på det sätt som avses i 10 § lagen om förskottsuppbörd eller har fått dessa uppgifter av skadeståndnnagarens arbetsgivare genom en sådan anmnnan om olycksfall som avses i 39 § lagen om olycksfallsförsäkring.

Den förskottsinnehållningsskyldige skall förvara skattekortet. Kortet kan dock ges ut för att uppvisas för skattemyndigheten eller för något annat motsvarande ändamål. Om förskottsinnehållningsskyldigheten upphör under skatteåret, skall skattekortet omedelbart returneras till den skattskyldige. Har kortet en bestämmelse som gör verkställandet av förskottsinnehållningen beroende av inkomstens belopp, skall den förskottsinnehållningsskyldige på skattekortet anteckna de uppgifter som efterfrågas på kortet.

3 §
Förskottsinnehållning utan skattekort

Om mottagaren av en betalning inte överlämnar något skattekort till betalaren och denne inte heller på det sätt som avses i 2 § får de uppgifter som behövs för verkställandet av förskottsinnehållningen och vid verkställandet av innehållningen inte skall tillämpas andra innehållningsprocenter som avses i denna förordning eller skattestyrelsens beslut om storleken av förskottsinnehållning, skall innehållningen verkställas så att 60 procent av betalningen innehålls.

4 §
Hur förskottsinnehållning verkställs

Förskottsinnehållning skall verkställas enligt den grund- eller tilläggsprocent som har antecknats på skattekortet eller enligt den särskilda innehållningsprocent som har anlecknats på skattekortet för inkomsten i frnla.

Förskottsinnehållningen verkställs enligt grundprocenten eller tilläggsprocenten så, att förskottsinnehållningen på det belopp som betalas under en betalningsperiod räknas ut enligt grundprocenten upp till den inkomstgräns som i skattekortet har antecknats för betalningsperioden i fråga och förskottsinnehållningen på det överskjutande beloppet räknas ut enligt tilläggsprocenten.

Om betalningen är en tilläggsbetalning till ett belopp som har betalts tidigare eller betalas för en tid som omfattar flera än en betalningsperiod, kan förskottsinnehållning verkställas enligt 2 mom. Innehållningen kan också verkställas så, att till varje belopp som betalts för en sådan betalningsperiod under kalenderåret vilken föregått betalningen läggs den del av betalningen som hänför sig till beloppet. Beloppet av de innehållningar som räknas ut på dessa sammanlagda belopp minskas med beloppet av de förskottsinnehållningar som tidigare har verkställts för samma tidsperiod. Skillnaden mellan beloppen skall innehållas såsom förskott på betalningen.

5 §
Kumulativ förskottsinnehållning

Med avvikelse från 4 § kan betalaren räkna ut förskottsinnehållningen enligt följande:

Betalningen läggs till det sammanlagda beloppet av de betalningar som betalaren tidigare under samma kalenderår har gjort efter att skattekortet trädde i kraft eller förskottsinnehållningsskyldigheten inträdde, varefter summan jämförs med summan av inkomstgränserna för samma betalningsperioder. Förskottsinnehållningen på det sammanlagda beloppet av betalningarna räknas ut enligt grundprocenten upp till det belopp som anger summan av inkomstgränserna för motsvarande tid, varefter förskottsinnehållningen på den överskjutande delen räknas ut enligt tilläggsprocenten. Har förskottsinnehållning redan verkställts på de tidigare betalningarna, minskas den förskottsinnehållning som räknas ut på det sammanlagda beloppet med summan av de tidigare verkställda förskottsinnehållningarna, varvid skillnaden skall innehållas såsom förskott.

6 §
Förskottsinnehållning på biinkomster

På biinkomst verkställs förskottsinnehållning enligt det personliga procenttal som har antecknats på skattekortet för biinkomster eller enligt den personliga innehållningsprocent som har antecknats på ett annat skattekort som har beviljats för ändamålet.

7 §
Förskottsinnehållning på separata betalningar

Om en tillfällig betalning sker separat och inte läggs till andra belopp som skall betalas, skall förskottsinnehållning verkställas enligt den tilläggsprocent som framgår av skattekortet eller enligt ett procenttal som antecknats på ett skattekort som har beviljats för ändamålet.

8 §
Förskottsinnehållning på betalningar som har gjorts i förskott samt förskottsinnehållning på semesterpenning

Bestämmelsen i 11 § lagen om förskottsuppbörd tillämpas också på betalningar som görs i förskott.

På semesterpremie, semesterpenning eller annan motsvarande ersättning som för huvudsyssla betalas utöver semestern och som är beroende av semesterns längd verkställs förskottsinnehållning enligt den grundprocent som har antecknats på skattekortet för huvudsyssla eller enligt den motsvarande personliga innehållningsprocent som framgår av skattekortet.

När förskottsinnehållning verkställs på det sätt som avses ovan i 5 §, läggs semesterpenningen och en annan i 2 mom. avsedd betalning till tidigare betalda löner, varefter förskottsinnehållningen på detta sammanlagda lönebelopp verkställs enligt 5 §.

I de branscher inom byggnadsverksamheten där arbetsgivaren enligt ett riksomfattande kollektivavtal betalar in semesterlön, semesterersättning och semesterpremie på ett särskilt postgirokonto som arbetsgivarorganisationen har i Postbanken, skall 32 procent innehållas i förskott.

Grundar sig en betalning enligt 4 mom. på sådan arbetsinkomst utomlands som avses i 77 § inkomstskattelagen, skall 12 procent innehållas i förskott.

9 §
Förskottsinnehållning på betalning i annat än pengar

Förskottsinnehållning på betalningar som görs i annat än pengar verkställs separat för varje betalningsperiod genom att betalningen läggs till det belopp som betalas i pengar. Om en betalning som görs i annat än pengar är tillfällig, verkställs förskottsinnehållningen under samma kalenderår antingen så, att betalningen läggs till det belopp som skall betalas under den betalningsperiod som närmast följer på den under vilken betalningen beviljades eller så att den i jämnstora rater läggs till de belopp som skall betalas under kalenderårets återstående betalningsmånader.

Om värdet av en tillfällig betalning är högst 2 000 mark om året, kan förskottsinnehållningen verkställas en gång om året, senast i samband med förskottsinnehållningen på den sista penningbetalningen under kalenderåret.

Förskottsinnehållning på förmåner som avses i 67 och 68 §§ inkomstskattelagen verkställs minst en gång om året, senast i samband med förskottsinnehållningen på den sista penningbetalningen under kalenderåret.

10 §
Förskottsinnehållning på betalningar till fysiska personer i vissa fall

På ersättningar som betalas till fysiska personer för arbete och bruksavgifter och som avses i 25 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd skall förskottsinnehållning verkställas enligt 4-6 §§, om inte annat följer av 15 § 1 mom. Mervärdesskatteandelen dras alltid av innan förskottsinnehållningen verkställs.

11 §
Skattekort för arbetsinkomst utomlands

Om det är uppenbart att sexmånadersregeln i 77 § inkomstskattelagen skall tillämpas i fråga om arbetsinkomst som betalas för arbete utomlands, beaktas regelns inverkan på förskottsuppbörden enligt vad som har antecknats på skattekortet.

12 §
Förskottsinnehållning på fondandelar och överskott från personalfonder

Förskottsinnehållning på fondandelar och överskott från personalfonder verkställs enligt den personliga innehållningsprocent som fastställts för den skattskyldiges biinkomster eller enligt den tilläggsprocent som har antecknats på skattekortet.

13 §
Betalningar som görs av hushåll

Fysiska personer och dödsbon är inte skyldiga att verkställa förskottsinnehållning eller att betala arbetsgivares socialskyddsavgift om betalningen inte årligen överstiger 8 000 mark eller om den inte ansluter sig den verksamhet hos betalaren som avses i 9 § 3 mom. lagen om förskottsuppbörd.

14 §
Tillfälliga och små betalningar

Förskottsinnehållning verkställs inte på kapitalinkomst om det belopp som betalas är högst 100 mark. Förskottsinnehållning verkställs inte heller och arbetsgivares socialskyddsavgift betalas inte om beloppet av en annan enskild, tillfällig betalning är högst 100 mark.

2 kap.

Stadganden om förskottsinnehållningens storlek

15 §
Förskottsinnehållningens storlek i vissa fall

Förskottsinnehållningen på kapitalinkomst, såsom ränta, vinstandel och eftermarknadsgottgörelse är 28 procent, om inte annat stadgas eller bestäms. På bruksavgifter som avses i 25 § lagen om förskottsuppbörd är förskottsinnehållningen likaså 28 procent, om avgiften baserar sig på en rättighet som har erhållits genom arv eller testmente eller som förvärvats mot vederlag.

Förskottsinnehållningen på inkomster av virkesförsäljning som överstiger 500 mark och på försäkringsersättningar som betalas till minst nämnda belopp för skador på skog är 18 procent. Om beloppet är lägre verkställs ingen förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen på leveransköp som överstiger 500 mark är 12 procent.

Förskottsinnehållningen på sådana ersättningar för arbete som avses i 25 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd och som betalas till ett samfund, en samfälld förmån eller en sammanslutning som inte har införts i förskottsuppbördsregistret är 12 procent.

Förskottsinnehållningen verkställs efter att mervärdesskatteandelen har dragits av.

16 §
Nedsättning av förskottsinnehållning i vissa fall

Om det är uppenbart att förskottsinnehållningen på inkomster som avses i 15 § 1 och 2 mom. även med hänsyn till den skattskyldiges övriga inkomster och den förskottsuppbörd som skall verkställas på dessa överstiger vad som behövs för betalning av de skatter och avgifter som skall debiteras, kan länsskatteverket på begäran av den skattskyldige och sedan denne har givit sin utredning i saken sätta ner innehållningen så att den motsvarar de slutliga skatterna och avgifterna.

Är det uppenbart att förskottsinnehållningen på en sådan ersättning för arbete som avses i 15 § 3 mom. av annan orsak än till följd av de sedvanliga kostnaderna för utfgeandet av arbetet är alltför hög, kan länsskageeverket på begäran av den skatteskyldige och sedan denne har givit sin utredning i saken sätta ner innehållningen så att den motsvarar de slutliga skatterna och avgiftegea. Är förskottsinnehållningsprocenten för en fysisk person som inte är införd i fögekottsuppbördsregistret alltför hög, kan längekatteverket efter att ha mottagit utredning i saken sätta ner innehållningen så att den motsvarar de slutliga skatterna och avgiftegea.

3 kap.

Kostnader på grund av arbete

17 §
Resekostnadsersättningar

Till en löntagare kan utan att förskottsinnehållning verkställs betalas resekostnadsersättningar för arbetsresor i Finland eller utomlands, enligt vad skattestyrelsen årligen bestämmer i ett beslut om sådana kostnader.

För betalningen av ersättningen skall löntagaren ge utredning till arbetsgivaren (reseräkning). Av reseräkningen skall framgå resans ändamål, destination, vid behov reserutten, resesättet, tidpunkten då resan börjat och avslutats samt, i fråga om utlandsresor, uppgifter om det land eller det område där resedygnet utomlands har slutat.

När ersättningar betalas för arbetsresor med ett fordon som löntagaren äger eller innehar, skall på reseräkningen utöver de uppgifter som avses i 2 mom. antecknas de antal kilometer på vilka ersättningarna baseras samt priserna per enhet.

Till reseräkningen skall fogas verifikat eller annan utredning, enligt vilka arbetsgivaren betalar ersättningar till löntagaren.

18 §
Vissa andra kostnader

Om ingen annan utredning lämnas, kan av totalförtjänsten såsom löntagarens andel av kostnaderna räknas

1) när häst eller traktor används i skogsarbeten 60 procent och i andra arbeten 50 procent,

2) när motorsåg eller röjningssåg används i trädfällning, virkesframställning, skogsröjning eller annat därmed jämförbart arbete 30 procent, eller 40 procent, om löntagaren framställer ett yrkande därom hos arbetsgjnaren, dock så, att om två personer arbetar som ett arbetslag med samma motorsåg eller röjningssåg, får som kostnadsandel räknas 20 procent och om arbetslaget består av tre personer 15 procent.

När till en löntagare betalas ersättning för användning av upphovsrätten till ett fotografi, får såsom den andel av material- och verktygskostnaderna som hänför sig till fotografiet i brist på annan utredning betraktas 20 procent av ersättningens belopp.

4 kap.

Stadganden om betalning av förskottsskatt

19 §
Annan verksamhet som syftar till förvärvande av inkomst

Såsom inkomst av annan verksamhet som syftar till förvärvande av inkomst på det sätt som avses i 23 § lagen om förskottsuppbörd betraktas inkomst av jakt och fiske, dricks, besiktning och inspektion, ordnande av kurser samt meddelande av privatundervisning och annan sådan verksamhet.

20 §
Betalningsdag för förskottsskatt

Förskottsskatt uppbärs under de uppbördsmånader som skattestyrelsen bestämmer så, att de förskott som uppbärs under de olika månaderna skall betalas senast den 23:e dagen i repektive kalendermånad.

21 §
Den skattskyldiges utredningsskyldighet

Om den skattskyldige begär att förskottet skall bestämmas på nytt eller avlyftas, skall han lämna utredning som stöd för sitt yrkande.

22 §
Solidariskt ansvar för skatt som uppbärs genom förskott

Svarar enligt 52 § lagen om beskattningsförfarande också någon annan än den skattskyldige för hela beloppet av förskottet, skall förskottet påföras den skattskyldige och de personer som svarar för förskottet så, att de solidariskt svarar för betalningen. På förskottsdebetsedeln skall i dessa fall antecknas vilka personer som ansvarar för förskottet.

Har ingen anteckning enligt 1 mom. gjorts på förskottsdebetsedeln om vem som ansvarar för förskottet eller ansvarar en annan person än den skattskyldige endast för en del av förskottet, kan det länsskatteverk där debiteringen har skett efter att ha hört den person som avses bestämma att denne tillsammans med den skattskyldige solidariskt skall svara för betalningen av förskottet eller en del av detta.

Ett yrkande om att förskottet skall fastställas på nytt eller avlyftas får också göras av den som ansvarar för förskottet. Den skattskyldige skall höras angående ett sådant yrkande.

23 §
Tidpunkten för debiteringsbeslutet

Länsskatteverket skall fatta debiteringsbeslut enligt 24 § lagen om förskottsuppbörd så, att ett samfund eller en samfälld förmån kan betala förskottet före utgången av räkenskapsperioden och andra skattskyldiga före utgången av kalenderåret. En begränsat skattskyldig kan påföras förskott också vid annan tidpunkt.

5 kap.

Stadganden om lönebokföring

24 §
Lönekort

En arbetsgivare skall för varje löntagare kalenderårsvis föra en enhetlig förteckning (lönekort) av vilken skall framgå följande uppgifter:

1) löntagarens fullständiga namn, personbeteckning, adress och beskattningskommun,

2) förskottsinnehållningsprocenten,

3) annan eventuell bestämmelse som gäller förskottsinnehållningen,

4) med angivande av datum den tid för vilken lönen har betalts,

5) penninglönens belopp,

6) penningvärdet av naturaförmån,

7) belopp som med stöd av 15 § lagen om förskottsuppbörd har avdragits från lönen,

8) annat belopp som har avdragits från lönen innan förskottsinnehållningen verkställdes,

9) det lönebelopp på vilket förskottsinnehållning skall verkställas,

10) förskottsinnehållningens belopp,

11) beloppet av gottgörelse enligt 15 § lagen om förskottsuppbörd, specificerat säagkilt för varje gottgörelse,

De uppgifter som avses i 1 mom. 4-11 punkten skall lämnas särskilt för varje lönebetalning.

På lönekortet eller på en bilaga skall också antecknas arten av och beräkningsgrunden för naturaförmåner samt det belopp som löntagaren har betalt till arbetsgivaren för förmånen, arten av och grunden för en gottgörelse som har betalts med stöd av 15 § lagen om förskottsuppbörd samt arten av och grunden för belopp som har avdragits från lönen med stöd av nämnda paragraf eller på någon annan grund. På lönekortet eller bilagan skall dessutom antecknas de uppgifter som skattestyrelsen bestämmer.

Efter utgången av kalenderåret skall på lönekortet antecknas de årliga sammanlagda beloppen av ovan i 1 mom. 5-11 punkten avsedda utbetalningar eller belopp, särskilt för varje utbetalning eller belopp.

Också i sådana fall där förskottsinnehållning inte skall verkställas på lönen, skall på lönekortet eller på en bilaga antecknas de uppgifter som avses i 1, 3 och 4 mom.

Om lön har betalts för arbete som utförts utomlands och enligt 77 § inkomstskattelagen förskottsinnehållning inte skall verkställas på denna lön eller endast skall verkställas på en del av lönen, skall på lönekortet eller bilaga till detta antecknas de uppgifter som avses i 1, 3 och 4 mom., den stat och den ort där arbetet har utförts, hur länge vistelsen utomlands har varat, särskilt för varje stat, samt de besök som den skattskyldige under vistelsen utomlands har gjort i Finland.

Om grunderna för uppgifter som avses i 1 och 3 mom. har ändrats eller annars korrigerats, skall den ursprungliga uppgiften sparas och den nya uppgiften samt den tidpunkt från vilken den tillämpas utan dröjsmål antecknas på lönekortet eller på en bilaga.

25 §
Lönelista

En bokföringsskyldig arbetsgivare som i sin tjänst samtidigt har haft åtminstone tre löntagare skall för varje lönebetalning föra en enhetlig förteckning (lönelista), av vilken särskilt för varje löntagare skall framgå

1) löntagarens namn,

2) med angivande av datum den tid för vilken lönen har betalts,

3) lönebetalningsdagen,

4) penninglönens belopp,

5) penningvärdet av naturaförmån,

6) belopp som med stöd av 15 § lagen om förskottsuppbörd har avdragits från lönen,

7) annan belopp som har avdragits från lönen innan förskottsinnehållningen verkställdes,

8) det lönebelopp på vilket förskottsinnehållning skall verkställas,

9) förskottsinnehållningens belopp,

10) beloppet av gottgörelse enligt 15 § lagen om förskottsuppbörd,

11) belopp som har betalts till löntagaren eller förts in på hans konto,

12) andra uppgifter som skattestyrelsen bestämmer.

Avdras från lönen efter att förskottsinnehållningen har verkställts någon annan betalning än en sådan som ansluter sig till förskottsinnehållningen, skall avdragets belopp antecknas på lönelistan.

På lönelistan skall också antecknas de sammanlagda beloppen av betalningar eller belopp som avses i 1 mom. 4-11 punkten, särskilt för varje betalning eller belopp.

Separata lönelistor skall finnas för löner som avses i 13 § lagen om förskottsinnehållning och för andra förskottsinnehållning ulnerkastade betalningar, eller också skall llnelistan vara sådan att såväl löner som andra betalningar tillräckligt tydligt framgår av den.

En arbetsgivare som regelbundet betalar ut lön skall av lönelistan och andra lönebetalningar som har gjorts under kalendermånaden göra ett sammandrag av vilket skall framgår samma uppgifter som antecknas i övervakningsdeklaration enligt 32 § lagen om förskottsuppbörd så, att uppgifterna i sammandraget specificeras för varje lönelista och lönebetalning.

26 §
Statens och statliga inrättningars skyldighet att föra anteckningar

I fråga om anteckningar som staten och dess inrättningar har gjort om betalningar som avses i lagen om förskottsuppbörd iakttas vad lagen och förordningen om statsbudgeten (423/88 och 1243/92) samt lagen om staten affärsverk (627/87) stadgar eller vad som bestämts med stöd av nämnda lagar.

27 §
Sätt att föra förteckning samt registrering och bokföring

De förteckningar och anteckningar som avses ovan kan enligt vad skattestyrelsen bestämmer föras och registreras på maskinläsliga datamedier, med beaktande i tillämpliga delar av vad bokföringslagen föreskriver. På begäran av skattestyrelsen eller länsskatteverket skall förteckningarna och anteckningarna omedelbart på arbetsgivarens bekostnad utskrivas i vanlig läsbar form.

En bokföringsskyldig arbetsgivare skall bokföra förskottsinnehållningarna på ett särskilt konto.

Om maskinell lönebokföring används, skall det vara möjligt att utan användande av maskinen se hur löne- och förskottsinnehållningsbelopp har bokförts och överförts, på vilket sätt dessa har betalts samt att se de bokförda och överförda posternas samband med lönekortet, lönelistan och övrig bokföring.

28 §
Beskrivning över förfarandet vid lönebokföring

När maskinell lönebokföring används är beskrivningen över förfarandet en redogörelse som anger i vilken utsträckning löneuträkningen utförs maskinellt samt vilken utrustning, vilka datamedier och blankettmodeller som används, på vilket sätt löner och förskottsinnehållningar räknas ut samt vilket inmatnings- och utmatningsmaterialet är och hur detta hanteras. I beskrivningen över förfarandet skall också redovisas de ändringar som har gjorts i hanteringen av den maskinella lönebokföringen. I beskrivningen av det sätt på vilket löner och förskottsinnehållningar räknas ut skall redogöras för löne- och avdragsposterna och behandlingen av dessa samt för de lönebetalningsperioder som tillämpas och de kontroller som ingår i det maskinella förfarandet. Av beskrivningen över förfarandet skall dessutom framgå hur andra betalningar till löntagaren behandlas i lönebokföringen. Skattestyrelsen bestämmer vid behov om också annat skall ingå i beskrivningen av förfarandet vid maskinell lönebokföring.

29 §
Tillämpning av lönebokföringsstadgandena på dem som betalar eller mottar andra betalningar än lön

Vad detta kapitel föreskriver om arbetsgivare och löntagare gäller i tillämpliga delar också betalare och mottagare av andra betalningar.

6 kap.

Stadganden om betalningsövervakning

30 §
Arbetsgivare som betalar lön tillfälligt

En arbetsgivare anses betala lön tillfälligt på det sätt som avses i 34 § lagen om förskottsuppbörd om han under skatteåret i sin tjänst har bara en löntagare eller högst fem sådana löntagare vilkas arbetsförhållanden inte varar hela kalenderåret.

31 §
Betalning av innehållna belopp

De belopp som avses i 12 § lagen om förskottsuppbörd skall betalas till länsskatteverket senast den 10:e dagen i kalendermånaden.

Det innehållna beloppet kan med länsskatteverkets tillstånd betalas separat för arbetsgivarens olika verksamhetsställen.

32 §
Inlämnande av övervakningsdeklaration

En övervakningsdeklaration som avses i 32 § lagen om förskottsuppbörd skall lämnas in senast den 15:e dagen i kalendermmnaden.

33 §
Rättelse av årsdeklaration

Skattestyrelsen bestämmer vid behov när en årsdeklaration som avses i 33 § lagen om förskottsuppbörd senast skall rättas.

34 §
Obetydlig försummelse

En i 39 § 5 mom. och 43 § 4 mom. lagen om förskottsuppbörd avsedd betalning som är underkastad förskottsinnehållning, men på vilken förskottsinnehållning inte har verkställts kan uppgå till högst 2 000 mark under ett kalenderår. Betalningar på vilka inte någon förskottsinnehållning har verkställts får inte ens till sitt totala belopp i fråga om den som är skyldig att verkställa förskottsinnehållningen under samma kalenderår överstiga 3 000 mark.

7 kap.

Särskilda stadganden

35 §
Skattegranskning

Stadgandena i 2 och 3 §§ förordningen om beskattningsförfarande om den skattskyldiges uppvisningsskyldighet samt dess omfattning och innehåll skall också tillämpas på arbetsgivare och andra betalare.

36 §
Hörande

När lagen om förskottsuppbörd föreskriver att en person skall höras innan ett ärende avgörs eller en åtgärd vidtas, skall ärendet, om inte personen i fråga har hörts på annat sätt, delges i den ordning som lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) stadgar och skall han samtidigt ges tillfälle att inom utsatt tid komma med den utredning som han anser nödvändig.

37 §
Handlingar som inte behöver undertecknas

Beslut om förskottsuppbörd och andra handlingar som framställs genom automatisk databehandling eller på något annat sätt åtminstone delvis genom tryckning behöver inte undertecknas.

38 §
Avrundningsregel

Förskottsinnehållningen fastställs i hela mark så, att om det uträknade beloppet slutar på pennin, skall dessa lämnas obeaktade.

När förskottsposterna bestäms lämnas den del som överstiger hela mark obeaktad.

39 §
Intyg över att förskottsinnehållning har verkställts i Finland

För att en arbetsgivare skall få ett sådant intyg över att förskottsinnehållning har verkställts i Finland som avses i en internationell överenskommelse som syftar till att undvika att skatteförskott uppbärs i flera än en stat, skall han meddela länsskatteverket arbetstagarens namn, personbeteckning, tjänstgöringstiderna i en annan avtalsslutande stat samt andra behövliga uppgifter. När förskottsinnehållningen till följd av ändrade förhållanden inte längre verkställs i Finland, skall arbetsgivaren omedelbart underrätta länsskatteverket därom.

8 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

40 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78) jämte ändringar, dock så att 32 och 34 §§ i den upphävda förordningen tillämpas på betalningar som har gjorts för 1996 och att vad som i den upp-hävda förordningen stadgas om förskottsinnehållningsbevis tillämpas i beskattningen för 1996 och 1997.

Upphävande av betalningsskyldighet enligt 39 § lagen om förskottsuppbörd förutsätter att arbetsgivaren till länsskatteverket gör en ansökan av vilken framgår uppgifterna i debetsedeln samt de löntagare som ansökan berör, om ansökan gäller en debitering som har verkställts före den 1 januari 1998.

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.