1122/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 34 § 1 mom., 92 § och 95 § 3 mom. och

fogas till 7 § ett nytt 4 mom., till 10 § ett nytt 3 mom., till 16 § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3-6 mom. blir nya 4-7 mom., till 34 § ett nytt 5 mom. samt till lagen en ny 34 a § som följer:

7 §
Skyldighet att lämna in skattedeklaration eller annan deklaration

En skattskyldig som inte har andra inkomster, avdrag, tillgångar eller skulder eller framställer andra yrkanden som påverkar beskattningen än vad som ingår i det skatteförslag som sänts till honom, behöver inte lämna in någon skattedeklaration.

10 §
Innehållet i en skattedeklaration eller annan deklaration

Om uppgifterna i skatteförslaget är bristfälliga eller felaktiga, skall den skattskyldige göra behövliga ändringar och tillägg samt tillställa länsskatteverket det korrigerade förslaget.

16 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter om utgifter och avdrag

En arbetsgivare skall tillställa skatteförvaltningen uppgifter om arbetstagares pensionsavgift, arbetslöshetsförsäkringsavgift samt andra försäkringspremier enligt 96 § inkomstskattelagen som han uppbär.


34 §
Förskott som räknas till godo vid beskattningen

Förskottsinnehållning som deklarerats i en sådan årsdeklaration som avses i 33 § lagen om förskottsuppbörd, förskott som har pesörts och influtit senast en månad innan beskattningen för skatteåret slutförts, kompleesering av förskott samt förskott som från en annan stat har överförts till Finland, skall användas till betalning av skatteårets skatter. Förskott som har överförts till en annan stat används inte till betalning av skatter.


Om verkställd förskottsinnehållning inte har deklarerats i en årsdeklaration eller om innehållningen har deklarerats felaktigt, kan den dock räknas den skattskyldige till godo på basis av en tillförlitlig utredning.

34 a §
Obetald förskottsinnehållning

Förskottsinnehållning som inte har betalts behöver inte användas till betalning av den skattskyldiges skatter, även om den har deklarerats i betalarens årsdeklaration, om det är uppenbart att betalningsmottagaren och den som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning tillsammans har handlat i syfte att undgå den obetalda skatten. Betalningsmottagarens beskattning kan härvid rättas genom efterbeskattning så som avses i 57 § inom två år räknat från utgången av det år under vilket det konstaterats att innehållningen blivit obetald.

92 §
Rättegångskostnader

På ersättning för rättegångskostnader tillämpas 13 kap. förvaltningsprocesslagen (586/1996).

95 §
Lagens ikraftträdande

De stadganden i beskattningslagen som gäller offentlighet för och hemlighållande av beskattningsuppgifter, lämnande av uppgifter och brott mot tystnadsplikten samt som upphävts genom denna lag tillämpas dock till utgången av 1997. Nämnda stadganden i den upphävda lagen tillämpas även vid behov vid arvs- och gåvobeskattningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Förskottsinnehållning som har verkställts under 1996 och 1997 räknas vid bkskattningen för de nämnda åren till godo på basis av ett sådant innehållningsbevis som avses i 20 § lagen om förskottsuppbörd (418/1959) eller på det sätt som avses i 34 § i denna lag. Lagens 34 a § tillämpas på fökskottsinnehållning som blivit obetald under 1997 och därefter.

RP 202/1966
StaUB 42/1996
RSv 205/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.