1121/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/1978) 4 a § 1 mom., 9 a § och 26 a § 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 a § 1 mom. i lag av den 18 december 1995 (1543/1995), 9 a § ändrad genom lagar av den 22 februari 1991 och den 18 december 1995 (353/1991 och 1566/1995) och 26 a § 4 mom. i nämnda lag av den 11 februari 1991, samt

fogas till 4 c §, sådan den lyder ändrad genom lag av den 18 december 1994 och nämnda lag av den 18 december 1995 (132/1994 och 1566/1995), nya 5 och 6 mom. samt till lagen en ny 28 § i stället för den 28 § som upphävts genom sistnämnda lag, som följer:

4 a §

De skatter, avgifter och andra prestationer som avses i 1 § kan oberoende av uppbördstider betalas i penninginrättningar, på postanstalter som förmedlar postgirorörelse och i statliga redovisningsverk samt på andra ställen som ansvarar för betalningsrörelse så som finansministeriet bestämmer. Skattestyrelsen meddelar föreskrifter om de identifieringsuppgifter som skall ges och det förfarande som skall iakttas vid betalningen.


4 c §

Sådan skatt eller avgift som skall betalas på eget initiativ och som avses i 2 § 2 mom. lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) anses ha betalts på den skattskyldiges eget initiativ, om betalningen har betalts senast dagen före den då debiteringen av skatten avslutas. En betalning som har betalts den dag då debiteringen avslutas eller därefter anses som betalning av debiterad skatt eller avgift.

Skatt eller avgift som skall betalas på eget initiativ används först till betalning av denna skatt eller avgift och därefter till betalning av skattetillägg. Om av en prestation inte framgår vad som har betalts eller om en prestation inte räcker till för betalning av det fulla beloppet av skatt eller avgift som skall betalas på eget initiativ, eller om i skatt har betalts mer än vad som uppgivits används prestationen i följande ordning:

1) skatt eller avgift till flera skattetagare,

2) arbetsgivares socialskyddsavgift,

3) mervärdesskatt,

4) annan skatt eller avgift till staten.

9 a §

Har till Finland från en främmande stat överförts skatt eller förskott på skatt som inte enligt lagen om beskattningsförfarande har använts till avkortning av den skattskyldiges skatter vid beskattningen av motsvarande inkomst, skall de överförda medlen kvittas mot det belopp som återstår att betala vid uppbörden i samband med denna beskattning. Vid kvittningen uppbärs inte, till den del som svarar mot de överförda medlen, på skatten i lagen om beskattningsförfarande nämnd ränta på kvarskatt eller samfundsränta. Räntorna uppbärs inte heller vid senare betalning.

De kvittningar som avses i denna paragraf verkställs före annan skattekvittning.

26 a §

Om återbäring enligt lagen om förskottsuppbörd, lagen om beskattningsförfarande eller källskattelagen uppenbarligen föranleds av tillämpningen av en sådan överenskommelse eller ett sådant avtal som avses i 1 mom., skall den behöriga myndigheten i den andra avtalsstaten underrättas om återbäringen, och utbetalningen uppskjutas enligt den i 1 mom. först nämnda överenskommelsen.

28 §

Efter att ha begärt handräckning för indrivning av skatt i utlandet med stöd av ett internationellt avtal med en främmande stat om handräckning i skatteärenden eller med stöd av någon annan författning, har länsskatteverket rätt att utan hinder av andra stadganden ge sitt samtycke till skuldsanering eller frivillig skuldsanering enligt en lag i den stat som ger handräckning, om skatterna i denna stat kan omfattas av skuldsanering.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Lagen tillämpas första gången den dag då den träder i kraft.

RP 202/1996
StaUB 42/1996
RSv 205/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.