1117/1996

Utfärdat i Helsingfors den 12 december 1996

Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet

Skattestyrelsen har med stöd av 8 § 1 mom., 10 § 2 och 3 mom., 13 § 3 och 4 mom. och 17 § 2 och 3 mom. lagen den 18 december om beskattningsförfarande (1558/95) bestämt:

1 §
Deklarationsskyldighetens omfattning

Skattedeklarationen inlämnas för att fullgöra deklarationsskyldigheten enligt 2 kap. lagen om beskattningsförfarande. De uppgifter som avses i finansministeriets beslut om deklarationsskyldighet (1760/95) samt de i 17 § 2 mom. lagen om beskattningsförfarande (1558/95) angivna uppgifterna som hör till kretsen för utomståendes skyldighet att lämna uppgifter ges på det sätt som bestäms av Skattestyrelsen med skattedeklaration, annan deklaration, blankett eller i maskinläsbar form enligt vad som föreskrivs i detta beslut.

Med annan deklaration av bostadssamfund avses uppgifter som inlämnas med Skattestyrelsens blankett nr 102 för beskattningen av bostadssamfund och delägare.

Länsskatteverket till vilket skattedeklarationen inlämnas
2 §
Var skattedeklarationen skall lämnas in

Skattedeklarationen för en allmänt skattskyldig samt annan deklaration av bostadssamfund skall lämnas in eller sändas med posten till det länsskatteverk, som antecknats på returkuvertet eller till närmaste länsskatteverk. Nämnda länsskatteverk vidarebefordrar deklarationen vid behov till det länsskatteverk som enligt 6 § lagen om beskattningsförfarande är behörigt att verkställa beskattningen.

Skattedeklarationen för en person som har flyttat till Finland vidarebefordras vid behov till det länsskatteverk inom vars område han först har bosatt sig efter inflyttningen. Skattedeklarationen för ett samfund i fråga om inkomster som har förvärvats på Åland vidarebefordras vid behov till Åbo och Björneborgs läns skattebyrå på Åland.

3 §
Var en begränsat skattskyldig skall lämna in sin skattedeklaration

En begränsat skattskyldig skall inlämna eller posta sin skattedeklaration till Nylands länsskatteverk. Om den begränsat skattskyldige inte har några andra inkomster, skall skattedeklarationen inlämnas eller postas direkt till det länsskatteverk

1) inom vars område näringsverksamhet har idkats från ett fast driftsställe;

2) inom vars område den av den begränsat skattskyldige ägda fastigheten är belägen;

3) inom vars område ett samfund, i vilket den begränsat skattskyldige ägt aktier eller andelar, med stöd av vilka han besuttit en fastighet eller en del av den, har hemort;

4) Åbo och Björneborgs läns skattebyrå på Åland, om den begränsat skattskyldige har inkomster som härrör från Åland.

En begränsat skattskyldig kan också lämna in sin skattedeklaration till Finlands ambassad i utlandet, som skall sända den till Nylands länsskatteverk utan dröjsmål.

Skattedeklarationens inlämningstid
4 §
Tidpunkten för inlämnandet av skattedeklarationen

Skattedeklarationen samt annan deklaration av bostadssamfund skall för varje skatteår lämnas in senast den 31 januari följande år, om inte annat bestäms nedan.

En skattskyldig eller sammanslutning som bedriver jordbruk eller skogsbruk får lämna in sin skattedeklaration senast den sista februari.

En näringsidkare eller näringssammanslutning vars räkenskapsperiod har upphört den 1 oktober eller senare har rätt att lämna in sin skattedeklaration senast den 1 april. Staten, kommunerna och samkommunerna samt den evangelisk-lutherska kyrkans och det ortodoxa kyrkosamfundets församlingar skall också lämna in sin skattedeklaration senast nämnda datum.

Ett samfund och en samfälld förmån skall lämna in sin skattedeklaration inom 4 månader från utgången av den månad då räkenskapsperioden upphör.

5 §
Undantag gällande makars deklarationstid

Om skattedeklarationerna för makar som nämns i 7 § inkomstskattelagen skall inlämnas vid skilda tidpunkter, får båda makarna lämna in sin deklaration inom den längre inlämningstiden. Samma förlängda deklarationstid får tillämpas också vid inlämnandet av skattedeklarationerna för makarnas minderåriga barn.

6 §
Inlämningstiden för skattedeklarationer som inkommit med posten

En skattedeklaration som inkommit med posten anses ha inlämnats i rätt tid, om postförsändelsen med deklarationen adresserats till länsskatteverket och postats inom den i 4 § stadgade tiden.

7 §
Komplettering av skattedeklaration

Uppgifter och utredningar som inte kan fogas till skattedeklarationen då denna lämnas in, skall tillställas länsskatteverket utan dröjsmål.

Undantag från deklarationsskyldigheten
8 §
Inkomster som lämnas odeklarerade

I skattedeklarationen uppges inte följande i denna paragraf uppräknade inkomster som erhållits från Finland, om inte inkomsten utgör inkomst av jordbruk eller annan näringsverksamhet;

1) pension och livränta samt belopp som erhållits såsom återbäring, genom återköp eller såsom ändringsvärde av pensionsförsäkringens försäkringspremier,

2) sådan dagpenning och annan ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst, som erhållits med stöd av obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd,

3) i 34 § inkomstskattelagen (1535/92) avsedd försäkringsutbetalning på grundval av livförsäkring, belopp som erhållits såsom återbäring, genom återköp eller såsom ändringsvärde av försäkringspremier,

4) dag-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning och annan ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst, som grundar sig på sjukförsäkringslagen, folkpensionslagen eller patientskadelagen,

5) annan dagpenning som utbetalats med stöd av försäkring eller annan motsvarande ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst, såsom vårddagsersättning som erhållits med stöd av sjukhusförsäkring,

6) studiepenning och vuxenstudiepenning som erhållits med stöd av lagen om studiestöd (65/94),

7) stöd för vård av barn i hemmet,

8) av försäkringskassa erhållen förmån som avses i lagen om försäkringskassor (1164/92),

9) dagpenning enligt lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/91),

10) rehabiliteringsstöd, rehabiliteringspenning, rehabiliteringsunderstöd, ersättning för förlorad inkomst som för rehabiliteringstiden erhållits med stöd av lagarna om rehabilitering som ersätts enligt olycksfalls- och trafikförsäkringslagen (625/91 och 626/91),

11) sådan dagpenning och ersättning för förlorad inkomst, som fåtts med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86),

12) sådant stöd för närståendevård av handikappat eller sjukt minderårigt barn, som erhållits med stöd av 27 a § socialvårdslagen (1365/92),

13) sådan ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst, som erhållits med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73),

14) sysselsättningspenning som betalas till fångar som avtjänar straff i öppen anstalt,

15) förmån som erhållits med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) och utbildningsstöd som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90),

16) understöd som en arbetslös person som ämnar bli företagare erhållit med stöd av sysselsättningsförordningen (130/93) samt arbetspraktikstöd som en arbetslös person erhållit,

17) arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/93),

18) deltidstillägg enligt förordningen om ändring av sysselsättningsförordningen (51/94),

19) dagtraktamenten enligt förordningen om förmåner i samband med arbetskraftsservice (1253/93) som utbetalas till handikappade och personer som får yrkesvägledning,

20) periodisk ersättning som baserar sig på statstjänstemannalagen (755/86),

21) avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92) och avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/94),

22) sjöarbetsinkomst som avses i 74 § inkomstskattelagen,

23) i 77 § 1 mom. inkomstskattelagen avsedd lön som erhållits av finländsk arbetsgivare för arbete som utförts utomlands,

24) sådana inom byggnadsbranschen erhållna semesterlöner, semesterersättningar och semesterpremier (semesterpenningar) som arbetsgivaren enligt riksomfattande kollektivavtal redovisat till Postbanken på en arbetsgivarorganisations särskilda postgirokonto,

25) lönegaranti och ränta på lönegaranti som arbetstagaren erhållit direkt av lönegarantimyndigheten med stöd av lagen om lönegaranti (649/73),

26) reservistlön,

27) fondandel i och överskott av personalfonder,

28) skattepliktigt understöd som utbetalats av en arbetsmarknadsorganisation på grund av arbetsstrid samt annat därmed jämförbart understöd,

29) alterneringsersättning som anges i lagen om försök med alterneringsledighet (1663/95),

30) särskild ersättning som make till tjänsteman inom finländsk utrikesrepresentation erhållit (657/89),

31) ersättning som erhållits på grund av patent, upphovsrätt och någon annan därmed jämförbar rättighet,

32) i 11 § skatteuppbördsförordningen angiven ränta som fysisk person erhållit,

33) ränta och eftermarknadsgottgörelse som erhållits av kredit- och finansieringsinstitut som hör till tillämpningsområdet för lagen om förskottsuppbörd samt av andra som yrkesmässigt handlar med eller förmedlar värdepapper,

34) ränta och avkastning som bör avses utgöra ränta på lån, som erhållits av den som emitterat ett masskuldebrevslån, på vilken lagen om förskottsuppbörd är tillämplig,

35) vinstandel i placeringsfond.

9 §
Avdrag som lämnas odeklarerade

I skattedeklarationen uppges inte

1) arbetstagarens pensionspremier,

2) arbetslöshetsförsäkringspremier,

3) andra i 96 § 1 mom. inkomstskattelagen avsedda helt avdragbara pensionsförsäkringspremier som arbetsgivaren uppburit av arbetstagaren,

4) eftermarknadsgottgörelse som uppburits av kredit- och finansieringsinstitut samt av andra som yrkesmässigt handlar med eller förmedlar värdepapper.

10 §
Förmögenhet som är befriad från deklarationsskyldigheten

I skattedeklarationen uppges inte, om det inte är fråga om näringsverksamhet tillhöriga tillgångar,

1) kapitalet av fondandel i placeringsfond,

2) bostad som den skattskyldige eller hans familj använder för stadigvarande boende, om den skattskyldige inte har haft andra inkomster än sådana som enligt 8 § är undantagna från deklarationsskyldigheten, förutsatt att det inte har skett någon förändring i de uppgifter om bostaden, som tidigare har lämnats för beskattningen.

11 §
Personer som är befriade från deklarationsskyldigheten

En skattskyldig som inte har haft andra inkomster än sådana som enligt 8 § är undan-tagna från deklarationsskyldigheten eller annan skattepliktig förmögenhet än en i 10 § avseddbostad som han eller hans familj använder för stadigvarande boende, behöver inte inlämna skattedeklaration.

12 §
Bostadssamfund som är befriade från deklarationsskyldigheten

Ett bostadsaktiebolag, ett fastighetsaktiebolag, ett bostadsandelslag eller annat samfund, vars aktier eller andelar berättigar till besittning av en lägenhet i en av samfundet ägd byggnad, är inte utan särskilt yrkande skyldigt att inlämna skattedeklaration för annat än det första skatteåret, om

1) det finns endast lägenheter som är avsedda för stadigvarande bostadsbruk och till boendet anslutna utrymmen i den byggnad som samfundet äger (bostadssamfund),

2) bostadssamfundet under skatteåret har fått in endast inkomster av vederlag, fondbetalningar, bruksavgifter, andra smärre ersättningar i anslutning till fastigheten eller smärre ränteinkomster och

3) bostadssamfundets beskattningsbara inkomst, efter att fastställda förluster dragits av, understiger 200 mark.

En förutsättning för deklarationsfrihet är också att till skattedeklarationen för ett senare skatteår fogas en kopia av resultaträkningen och balansräkningen för de efter inlämnandet av den föregående skattedeklarationen vinstbringande räkenskapsperioder, för vilka någon skattedeklaration inte har lämnats in.

Ovan i 1 § nämnd annan deklaration av bostadssamfund skall dock inlämnas.

13 §
Medverkande i skatteförslagsförfarandet

Fysiska personer och dödsbon, vilka fått ett meddelande av länsskatteverket om att de omfattas av

skatteförslagsförfarandet, är inte skyldiga att lämna in skattedeklaration inom den i 4 § stadgade tiden.

Ett rättat skatteförslag returneras senast den 17 juni till det länsskatteverk som skickat förslaget.

Ikraftträdande och tillämpning
14 §
Ikraftträdelse- och tillämpningstadganden

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997. Med beslutet upphävs Skattestyrelsens beslut av den 20 december 1995 om deklarationsskyldighet och bostadssamfunds deklaration (1804/95).

Beslutet tillämpas första gången på de skattedeklarationer som skall lämnas in för 1996 års beskattning.

Helsingfors den 12 december 1996

Generaldirektör
Jukka Tammi

Äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.