1108/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 48 kap. 5 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 48 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. strafflagen av den 19 december 1889, sådana de lyder i lag av den 21 april 1995 (578/95), som följer:

48 kap.

Om miljöbrott

5 §
Naturskyddsbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) orättmätigt förstör eller skadar ett naturområde, ett djur, en växt eller något annat naturföremål som har skyddats, fredats eller underkastats åtgärdsbegränsning eller åtgärdsförbud enligt naturvårdslagen (1096/1996) eller i stadganden eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller


skall för naturskyddsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

För naturskyddsbrott döms också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet använder ett finskt fartyg till valfångst eller bryter mot importförbudet enligt 2 eller 2 a § lagen om skydd av valar och arktiska sälar eller mot det fredningsstadgande eller det förbud att ta till vara val som anges i lagens 3 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 79/1996
MiUB 8/1996
RSv 214/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.