1106/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 35 § fastighetsbildningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 35 § fastighetsbildningslagen av den 12 april 1995 (554/95) ett nytt 3 mom. som följer:

35 §

Vad 1 mom. stadgar gäller i tillämpliga delar den strandzon som avses i 6 a § 1 mom. byggnadslagen. Om det vid styckningen uppstår ovisshet om området räknas till strandzonen, skall förrättningsingenjören hänskjuta ärendet till den regionala miljknentralen eller i de kommuner som bestäms i byggnadsförordningen till miljöministeriet. Inom strandzonen får ett outbrutet område flyttas över till en befintlig fastighet genom styckning och ett outbrutet område avsett för annat ändamål än byggnadsplats styckas upp i flera fastigheter, om styckningen inte i aknörande grad försvårar upprättandet av en plan som avses i 6 a § 1 mom. byggnadslknen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 79/1996
MiUB 8/1996
RSv 214/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.