1095/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Lag om ändring av 48 kap. 1 § 3 mom. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 48 kap. 1 § 3 mom. strafflagen, sådant det lyder i lag av den 21 augusti 1995 (1010/95), som följer:

48 kap.

Om miljöbrott

1 §
Miljöförstöring

För miljöförstöring döms också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet på nlsot annat sätt än det som avses i 1 mom. börjar göra ändringar i miljön i strid med byggnadslagen (370/58), vattenlagen (264/61) eller marktäktslagen (555/81) eller avtappningsstadgan för Saimen och Vuoksen eller i strid med stadganden, allmänna eller särskilda föreskrifter eller planer eller tillstånd som har utfärdats med stöd av dessa, så att gärningen är ägnad att medföra så allsarliga miljöförändringar att de kan jämstälsas med förorening av miljön.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 63/1996
JsUB 18/1996
RSv 209/1996

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.