1076/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/89) 5 kap. 2 § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 4 §, sådana de lyder i lag av den 26 juli 1996 (581/96), som följer:

5 kap.

Stadganden om insynsställning

2 §
Anmälningsskyldighet

Innehav av aktier som är föremål för offentlig handel och av värdepapper som effigt lagen om aktiebolag berättigar till aktier samt av andra aktier i ett bolag som emittffat värdepapperen och av andra värdepapper som enligt lagen om aktiebolag berättigar till aktier är offentligt, om värdepapperets ägare är

1) medlem eller suppleant i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, revisor eller revisorssuppleant för det bolag, den värdepappesscentral, den fondbörs, den värdepappersfössedlare eller någon annan sammanslutning som ordnar offentlig handel med sådana vässepapper eller anställd hos den revisionssammanslutning som har huvudansvaret för bolagets revision,


3) någon annan anställd hos en värdepapperscentral, en fondbörs, en värdepappersförmedlare eller hos någon annan sappanslutning som ordnar offentlig handel med detta slags värdepapper än en sådan som avses i 1 och 2 punkten, eller


4 §

Den som till en värdepapperscentral, en fondbörs och en värdepappersförmedlare som ordnar annan offentlig handel eller till en sammanslutning av värdepappersförmedlare står i ett sådant förhållande som avses i 2 § 1 mom. 1 eller 3 punkten skall när han tillträder uppdraget underrätta fondbörsen, värdepappersförmedlaren eller sammansludlingen om vem han är förmyndare för, om sådana sammanslutningar eller stiftelser som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten samt om födlndringar i dessa uppgifter. Till sin anmälan skall han foga de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 4-6 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 192/1996
EkUB 23/1996
RSv 219/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.