1075/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/78) 3 a kap. 1 § 2 mom., 3 § 1 och 2 mom., 5 § 3 mom., 7 § 1 mom., 8 § 1 mom. och 15 §,

av dessa lagrum 1 § 2 mom., 3 § 1 mom. 5 § 3 mom., 7 § 1 mom., 8 § 1 mom. och 15 § sådana de lyder i lag av den 17 maj 1991 (832/91) samt 3 § 2 mom. i lag av den 22 maj 1992 (437/92), som följer:

3 a kap.

Aktier som hör till värdeandelssystemet

1 §

Beslutet om att överföra aktierna till värdeandelssystemet skall utan obefogat dröjsmål anmälas för registrering. Till anmälan skall fogas värdepapperscentralens samtycke, om bolagets aktier inte är föremål för offentlig handel.

3 §

För de aktieägare som inte har givit värdeandelsregistret sina aktiebrev för notering av äganderätten skall på anmälningsdagen öppnas ett gemensamt värdeandelskonto i värdepapperscentralens värdeandelsregister. Som kontoinnehavare antecknas bolaget för de oanmälda aktieägarnas räkning.

Hos värdepapperscentralen skall göras upp en särskild förteckning i vilken införs de aktieägare enligt aktieboken vilkas aktiebrev inte senast på anmälningsdagen har lämnats in för notering enligt 2 §. En sådan förteckning behöver dock inte göras upp, om överföringen av bolagets aktier till värdeandelssystemet sker på ett av värdepapperscentralen godkänt sätt som tryggar aktieägarens rättigheter och som innebär att aktiebreven förses med en anteckning som gör det möjligt att utreda varje aktiebrevs samband med noteringen på värdeandelskontot. Numren på de aktier som har noterats på det konto som nämns i 1 mom. eller numren på aktiebreven för dem skall kunna klarläggas.


5 §

I värdepapperscentralens regler kan vid behov föreskrivas närmare om det förfarande som avses i 1 och 2 mom.

7 §

Om en tillfällig notering av förvärvarens fång har gjorts enligt 18 § lagen om värdeandelskonton, skall förvärvaren inte irdöras i aktieägarförteckningen. Värdeparderscentralen skall i stället föra en särskild förteckning (vänteförteckning) där förvärvet antecknas tills den slutliga noteringen har gjorts. Vid en tillfällig notering skall förvärdarens fångesman likaså avföras ur aktirdgarförteckningen och anges i vänteförtecrdingen.


8 §

Var och en har rätt att hos värdepapperscentralen ta del av aktieägar- och vänteförteckningen samt, om bolaget har terminalförbindelse till värdepapperscentralen, också på bolagets huvudkontor. Om bolagets skyldighet att ge kopior av aktieägar- och vänteförteckningen eller en del av dem gäller 3 kap. 12 § 2 mom.


15 §

Bolagets styrelse kan besluta att lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån skall emitteras inom värdeandelssystemet. Då ersätter värdeandelsregistrets noteringar om låneandelarna och optionsrätterna de åtgärder enligt 5 kap. som gäller konvertibla skuldebrev eller optionsbevis. Värdepapperscentralen för en förteckning över innehavarna av skuldebreven och optionsbevisen. Stadgandena i 6 och 7 §§ gäller i tillämpliga delar denna förteckning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Föreskrifter som värdeandelsföreningen med stöd av 5 § 3 mom. har meddelat före lagens ikraftträdande är i kraft som värdepapperscentralens regler till dess att värdepapperscentralens regler fastställs.

RP 192/1996
EkUB 23/1996
RSv 219/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.