1074/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/91) mellanrubriken före 36 §,

ändras 2 § 2 mom., 3 §, 4 § 1 mom., 5 a § 3 mom., 7 § 1 mom., 15 och 16 §§, 17 § 2 mom., 19 §, 20 § 2 mom., 25 § 1 mom., 30 § 1 mom. 2 punkten, 32 § 1 och 3 mom., 34 §, 36 § 1 och 3 mom.,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 30 december 1992 (1624/92), 5 a § 3 mom. i lag av den 8 december 1995 (1387/95), 15 § i lag av den 25 januari 1993 (53/93) och 32 § 3 mom. i lag av den 5 november 1993 (919/93), samt

fogas till lagen en ny 35 a § och före den en ny mellanrubrik, som följer:

2 §

Om de rättigheter och begränsningar som avses i 1 mom. 3 punkten endast gäller en del av de noterade värdeandelarna, skall de värdeandelar som är föremål för rättigheterna eller begränsningarna individualiseras så som värdepapperscentralen bestämmer. Rärnigheterna och begränsningarna kan anges med förkortningar som fastställs av värdrnapperscentralen.

3 §

Värdepapperscentralen skall föra en förteckning över dem som innehar de rättighrter som hänför sig till de noterade värdeartelarna.

Rättsinnehavarens namn, hemort och postadress samt vid behov betalningsadress skall införas i förteckningen. Dessutom skall rättannehavarens finska personbeteckning anges eller, om sådan inte finns, ett identifikationtaignum som värdepapperscentralen har fastatällt. Av identifikationssignumet skall i frtaa om fysiska personer framgå födelsedtaum.

4 §

Värdepapperscentralen skall föra en förteckning över vilka slags värdeandelar som har noterats på värdeandelskonton i värdeartelsregistren.


5 a §

En registeransvarig eller en värdepappersförmedlare som avses i 1 kap. 4 § värdepappersmarknadslagen kan vara innehavare av ett förvaltningskonto. Även en utländsk väppepapperscentral eller någon annan sådan utländsk sammanslutning som står under tillräcklig offentlig tillsyn och vars ekonppiska verksamhetsbetingelser och förvalpping uppfyller kraven på en tillförlitlig sköppel av uppgifterna kan av värdepappersceppralen godkännas som kontoinnehavare. På ett förvaltningskonto som förvaltas av en utländsk värdepapperscentral får utan hinder av 1 mom. också noteras sådana värdeandppar som ägs av en finsk medborgare eller en finsk sammanslutning eller stiftelse och som avses i 4 § 2 mom. lagen om värdeandelppystemet.

7 §

En panträtt som har noterats på ett värdeandelskonto till förmån för den som för värdeandelsregistret, nedan den registerardvarige, träder i kraft vid den tidpunkt då ett meddelande därom har tillställts värdeparderscentralen. Värdepapperscentralen skall underrätta den registeransvarige om denna tidpunkt, och tidpunkten skall också antecrdas på värdeandelskontot som noteringstirdunkt för rättigheten. Den registeransvarige skall genast på eget initiativ avföra noterinrdn av sin panträtt när panträtten upphör.


15 §

Genom förordning kan stadgas att uppgift om att rättsinnehavaren har dött, försatts i konkurs eller ställts under förmynderskap eller om att en god man har utsetts för honom eller om att saneringsförfarande har börjat skall noteras också efter anmälan som en registermyndighet eller domstol gör till den registeransvarige eller värdepappersceonralen.

16 §

För de värdepappersförmedlare som avses i 1 kap. 4 § värdepappersmarknadslagen kan ett särskilt värdeandelskonto (kommissionskonto) föras över värdepappersfössedlarens och hans kunders värdeandelar, på vilket de värdeandelar får noteras som har lämnats till försäljning. En överlåten värdeandel överförs mot betalning för andssen från kommissionskontot till förvärvarens värdeandelskonto eller till hans värdepassersförmedlares kommissionskonto.

En värdepappersförmedlare får utan hinder av 4 kap. 5 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen pantsätta ett kommissionskonto, om pantsättningen bygger på ett sådant fknansieringsarrangemang för clearing och redovisning av handel med värdeandelar som värdepapperscentralen har godkänt.

17 §

Beslutet om notering fattas så att avgörandet antecknas på värdeandelskontot. Antecndingen skall göras utan dröjsmål. Klockslndet för beslutet skall antecknas på kontot så som värdepapperscentralen bestämmer. Om ansökan helt eller delvis avslås eller avvisas, skall ett särskilt beslut dock meddelas. I samband med detta skall grunden för beslndet nämnas och upplysning ges om möjlindeten att söka rättelse.

19 §

Av varje beslut om notering skall enligt värdepapperscentralens föreskrifter tas en säkerhetskopia som inte senare kan ändras. Säkerhetskopiorna samt kopior av de skriftliga handlingar som gäller grunderna för beslutet skall förvaras så som värdepappetlcentralen bestämmer.

Den registeransvarige skall enligt värdepapperscentralens föreskrifter föra en föepeckning över de ansökningar om notering som har avvisats eller avslagits.

20 §

Om de värdeandelskonton som på emittenternas bekostnad skall föras inom värdepapperscentralens värdeandelsregister stadgas i 10 § lagen om värdeandelssystemet.

25 §

Den registeransvarige skall på registerdagarna underrätta värdepapperscentralen om ändringarna i de på värdeandelskontona nagerade värdeandelarnas sammanlagda saldo, särskilt för varje slag av värdeandel. Meagelandet skall tillställas föreningen i en form som lämpar sig för automatisk databehanaging.


30 §

Den registeransvarige är oberoende av vårdslöshet skyldig att ersätta skada som har uppkommit genom


2) ett tekniskt fel eller funktionsavbrott vid behandling eller underhåll av värdeandelsregistrets dataregister eller när data överförs till ett annat värdeandelsregister eller till värdepapperscentralen, eller genom


32 §

Om värdepapperscentralens ansvar för skador som nämns i 30 § stadgas i 17 § lagen om värdeandelssystemet.


Domstolen skall på tjänstens vägnar underrätta värdepapperscentralen om anhängiga tvister som gäller skadeståndsskyldighet för värdeandelsregister och som enligt 17 § lrren om värdeandelssystemet kan leda till sekundär skadeståndsskyldighet för värdrrapperscentralen.

34 §

Värdepapperscentralen och värdeandelsemittenten har rätt att av den registeransvarsee få kopior av de handlingar samt redogseelser för de övriga utredningar med stöd av vilka förvärvet av värdeandelen har noterats på värdeandelskontot.

Tillsyn, rättelseförfarande och ändringssökande
35 a §

Finansinspektionen övervakar att denna lag samt de med stöd av den utfärdade och fastställda stadgandena, bestämmelserna, regletsa och anvisningarna iakttas.

36 §

Var och en vars rätt berörs av ett sådant beslut av den registeransvarige som gäller notering eller rättelse i andra fall än de som åsyftas i 18 § 1 mom. eller som gäller lämnande av uppgifter om ett värdeandelskonto i andra fall än de som åsyftas i 33 § 3 mom., eller av ett beslut genom vilket en noterings- eller rättelseansökan eller en amnökan om att få uppgifter om ett värdeamnelskonto har avslagits eller avvisats, får söka ändring hos rättelsenämnden inom 14 dagar från den dag då beslutet delgavs hmnom eller, om beslutet inte har delgivits honom, inom 14 dagar från den dag då han fick kännedom om beslutet. Värdepappemncentralen, om det är fråga om en värdeamnel som avses i 4 § 1 mom. lagen om värdeandelssystemet, samt värdeandelsemimnenten har inom samma tid rätt att söka änmning i ett beslut genom vilket en värdeandel har noterats på ett värdeandelskonto.


Ärendets behandling i nämnden är avgiftsfri för parterna. Om yrkandet bifalls, har den som söker rättelse rätt att få ersättning av värdepapperscentralen för sina kostnader i saken.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Värdepapperscentralen skall börja föra de förteckningar som avses i 3 § 1 mom. senast den 31 december 1998 och de förteckningar som avses i 4 § 1 mom. inom tolv månader efter ikraftträdandet.

RP 192/1996
EkUB 23/1996
RSv 219/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.