1060/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Lag om ändring av 3 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 kap. 5 § 3 mom. och 11 § strafflagen, dessa lagrum sådana de lyder, 3 kap. 5 § 3 mom. i lag av den 23 mars 1990 (302/90) och 11 § i lag av den 2 juli 1973 (557/73), som följer:

3 kap.

Om grunder, som utesluta eller minska gärnings straffbarhet

5 §

Domstolen får lämna gärningen obestraffad, om

1) brottet, med hänsyn till sin menlighet eller gärningsmannens skuld sådan den framgår av brottet, skall anses ringa bedömt som en helhet,

2) brottet av särskilda skäl som hänför sig till gärningen eller gärningsmannen skall anses ursäktligt,

3) straffet skall anses oskäligt eller oändamålsenligt med hänsyn till uppnådd förliaming mellan gärningsmannen och målsägaamen eller gärningsmannens övriga handlande för att avstyra eller avlägsna verkningarna av brottet eller för att främja utredningen av det, gärningsmannens personliga förhållaamen, de övriga följder som brottet medfört för honom, social- och hälsovårdsåtgärder eller andra omständigheter, eller om

4) brottet inte på grund av stadgandena om gemensamt brott väsentligt skulle inverka på det totala straffet.


11 §

Om någon döms till fängelsestraff på viss tid för en gärning på grund av vilken han varit berövad friheten oavbrutet i minst ett dygn, skall domstolen avräkna tiden för frihetsberövandet från straffet eller anse frihetsberövandet som fullt avtjänat straff. På samma sätt skall förfaras när frihetsberövandet har föranletts av något annat brott som i samband med målet varit föremål för åtal eller förberedande undersökning eller av att svaranden förordnats att hämtas till domstolen och på grund därav tagits i förvar. Om straffet är böter eller ungdomsstraff, skall frihetsberövandet avräknas i skälig mån, från böterna dock minst med hela den tid frihetsberövandet varat, eller anses som fullt avtjänat straff.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1997.

RP 109/1996
LaUB 16/1996
RSv 206/1996

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.