1046/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Lag om ändring av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 16 december 1966 om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/66) en ny 2 b §, samt till 3 §, sådan den lyder i lag av den 22 december 1994 (1307/94), ett nytt 5 mom. som följer:

2 b §

Vederbörande ministerium tillsätter årligen för granskning av fondens förvaltning och räkenskaper två revisorer, av vilka den ena skall vara en person som har avlagt examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin eller en av Centralhandelskammaren godkänd revisor och den andra en av statens revisionsverk utsedd person.

3 §

Statsrådet kan till Forststyrelsen som en del av genomförande av naturskyddsprogram eller till andra statliga myndigheter för forskningsändamål utan vederlag överlåta jordegendom, inklusive vattenområden, som har anskaffats med gårdsbrukets utvecklingsfonds medel. Statsrådet fastställer villkoren för överlåtelsen. Mottagaren är inte skyldig att betala överlåtelse- eller gåvoskatt på överlåtelse som avses i detta moment.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Stadgandena i 2 b § tillämpas på den räkenskapsperiod som utgår vid utgången av 1996.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 162/1996
JsUB 16/1996
RSv 200/1996

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.