1020/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) rubriken för 20 kap., 1 §, 8 § 1 mom. och 10 §,

av dessa rubriken för 20 kap. sådan den lyder i lag av den 20 juli 1992 (646/92) och 1 § sådan den lyder i lag av den 24 januari 1986 (67/86), samt

fogas till 20 kap. 2 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

20 kap.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten

1 §

Vad denna lag och förordningar som utfärdas med stöd av den stadgar om vattetfämnden, miljövårdsnämnden och den kotfunala miljövårdsmyndigheten gäller den kommunala miljövårdsmyndighet om vilken bestäms i lagen om kommunernas miljtfårdsförvaltning (64/86).

2 §

Fullmäktige kan berättiga den kommunala miljövårdsmyndigheten att i ärenden enligt 10 kap. 3 § delegera beslutanderätten till en underlydande tjänsteinnehavare. Om delgivning av och sökande av ändring i ett beslut av en tjänsteinnehavare gäller i tillämpliga delar 20 kap. vattenlagen.


8 §

Då den kommunala miljövårdsmyndigheten till behandling upptar annat på myndigheten ankommande ärende än ett sådant som avses i 2 § detta kapitel, skall de som saken gäller genom ett bevisligen tillställt meddelande beredas tillfälle att bli hörda i saken. Miljövårdsmyndigheten eller enligt myndighetens förordnande en underställd tjänsteinnehavare kan även förrätta besiktningen på platsen.


10 §

För beslut, som den kommunala miljroårdsmyndigheten eller en underlydande tjänsteinnehavare meddelar part kan skälig lösen uppbäras enligt vad som stadgas i förordning. I fråga om övriga handlingar, som utges av den kommunala miljövårdsmyndiroeten, gäller 50 § kommunallagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 212/1996
MiUB 7/1996
RSv 169/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.