1019/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av lagen om friluftsliv

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 13 juli 1973 om friluftsliv (606/73) en ny 26 § i stället för den 26 § som upphävts genom lag av den 22 december 1994 (1343/94), som följer:

26 §

Fullmäktige kan berättiga kommunens myndighet för campingområden att delegera beslutanderätten till en underlydande tjänsteinnehavare, om inte något annat särskilt stadgas i lag. Befogenheter kan dock inte delegeras till en tjänsteinnehavare i ärenden som gäller utövande av administrativt tvång.

På en tjänsteinnehavare som med stöd av 1 mom. anförtros en uppgift tillämpas vad som stadgats om kommunens myndighet för campingområden samt om sökande av ändring i dess beslut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 212/1996
MiUB 7/1996
RSv 169/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.