1015/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/93) 3 § 1 mom. 12 punkten, 21 § 1 och 2 mom., 22 § 3 mom., 38 § 1 mom., 43 § 2 mom., 55 §, 58 § 1 mom., 59 § 1 mom., 65 § och 66 § 1, 2 och 4 mom.,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. 12 punkten, 21 § 2 mom., 58 § 1 mom., 59 § 1 mom., 65 § och 66 § 4 mom. sådana de lyder i lag av den 24 januari 1995 (63/95), som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


12) tillsynsmyndighet den regionala miljsmentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten samt även andra myndigheter i den mån de har getts tillsynsuppgifter som stadgas eller bestäms i denna lag eller med stöd av den.


21 §
Förordnande om uppsnyggning av ett nedskräpat område

Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan bestämma att nedskräparen eller någon annan som är skyldig att snygga upp skall snygga upp ett nedskräpat område.

Om det inte kan utredas vem som har skräpat ned eller om han inte anträffas eller om han försummat sin uppsnyggningsskyldighet och det inte är fråga om ett område som nämns i 20 § 2 mom., kan den kommunala miljövårdsmyndigheten bestämma att områdets innehavare skall snygga upp det nedskräpade området under förutsättning att uppsnyggningsskyldigheten inte kan anses oskälig. Om det är fråga om ett område i kommunens besittning, kan den regionala miljöcentralen bestämma att kommunen skall snygga upp det nedskräpade området.


22 §
Förbud mot förorening av marken och anmälan om förorening

Om marken förorenas, skall den vars verksamhet har vållat föroreningen utan dröjsmål underrätta den kommunala miljövårdsmyndigheten om det.

38 §
Kommunala myndigheter

Den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/86) övervakar att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas i kommunen.


43 §
Undantag från skyldigheten att söka avfallstillstånd

Utan avfallstillstånd får avfall återvinnas eller behandlas i en anläggning eller yrkesmässigt även i försökssyfte för utrönande av verkningarna eller användbarheten av sådan verksamhet eller någon annan därmed jämförbar omständighet. Anmälan om verksamhet i försökssyfte skall i god tid innan verksamheten inleds göras till den kommunala miljövårdsmyndigheten som vid behov kan meddela föreskrifter eller anvisningar om verksamheten för att förhindra att hälsan eller miljön vållas fara eller skada eller förbjuda sådan verksamhet.

55 §
Exceptionella situationer

Om avfall vållar direkt eller uppenbar fara eller skada för hälsan eller miljön eller avfall uppstår på grund av en olyckshändelse, en produktionsstörning eller någon annan därmed jämförbar situation eller som följd av en engångsåtgärd så att det förutsätter särskilda åtgärder inom avfallshanteringen, skall avfallsinnehavaren utan dröjsmål underrätta den kommunala miljövårdsmyndigheten om det.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan i de fall som avses i 1 mom. meddela bestämmelser om avfall och avfallshantering eller, om det är fråga om verksamhet som vållar allvarlig fara eller skada, bestämma att verksamheten skall avbrytas eller begränsas eller ändras så att den uppfyller de krav som stadgas och bestäms i denna lag och med stöd av den. Om det är fråga om en situation som vållar direkt eller uppenbar fara eller skada eller om en nödsituation, kan den kommunala miljövårdsmyndigheten på de villkor den bestämmer även godkänna en nödvändig temporär avvikelse från de stadganden och bestämmelser som utfärdas i denna lag eller med stöd av den.

Om saken inte tillåter dröjsmål har en av den kommunala miljövårdsmyndigheten utsedd tjänsteinnehavare rätt att meddela en bestämmelse enligt 2 mom. som genast skall iakttas. Tjänsteinnehavaren skall då utan dröjsmål föra saken till den kommunala miljövårdsmyndigheten för avgörande.

58 §
Vite samt hot om tvångsutförande och avbrytande

Finlands miljöcentral, den regionala miljsmentralen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten kan förstärka ett förbud eller en föreskrift som meddelas på grundvalen av denna lag, ett stadgande eller en bestämmesme som utfärdas med stöd av den eller med stöd av avfallstransportförordningen med vite eller hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad eller att verksamheten avbryts eller förbjuds.


59 §
Anhängiggörande

Den som har lidit skada har rätt att göra ett ärende som gäller förbud, föreskrifter, vite eller hot om tvångsutförande eller avbrytande enligt 21 och 24 §§ samt 57 § 1 mom. anhängigt i den kommunala miljvbårdsmyndigheten eller vid den regionala miljöcentralen, om avsikten med anhängivbörandet är att miljöförstöring, nedskräpning eller förorening av marken förhindras eller att ett förstört, nedskräpat eller förorenat område snyggas upp eller rengörs.


65 §
Försäljning av lös egendom som är föremål för hot om tvångsutförande

Om det har bestämts att ett hot om tvångsutförande som gäller lös egendom skall verkställas och om egendomen har värde i pengar, har den kommunala miljövårdsmyndigheten och den regionala miljöcentralen rätt att bortföra sådan egendom för återvinning eller sälja den för att täcka de kostnader som tvångsutförandet vållar. Eventuellt överskott skall återbäras till ägaren.

66 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som en kommunal myndighet fattat med stöd av denna lag söks enligt förvaltningsprocesslagen (586/96).

Ändring i beslut som gäller de i 17 § avsedda kommunala avfallshanteringsbestämmelserna och den i 30 § avsedda taxan söks däremot enligt kommunallagen (365/95).


Över beslut som Finlands miljöcentral, den regionala miljöcentralen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten meddelat med stöd av 58 § 1 mom. och som gäller föreläggande av vite eller hot om tvångsutförande, avbrytande eller förbud får inte anföras särskilda besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 212/1996
MiUB 7/1996
RSv 169/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.