1013/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 januari 1986 om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/86) 1 och 3 §§, rubriken för 2 kap., 5 §, rubriken för och det inledande stycket i 6 § och 10 och 11 §§,

av dessa lagrum 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 19 april 1991 (729/91), samt

fogas till lagen en ny 7 § i stället för den 7 § som upphävts genom lag av den 3 augusti 1992 (763/92) som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag stadgas om kommunernas miljövårdsförvaltning och om skötseln av myljighetsuppgifter. Om kommunernas miljljårdsuppgifter och skötseln av dem gäller dessutom vad som i någon annan lag stadgas särskilt.

3 §
Kommunens uppgifter

Kommunen skall inom sitt område övervaka och främja miljövården så att det genom skydd, vård och utveckling av naturen och annan miljö blir möjligt att trygga en hälsosam, trivsam och stimulerande samt naturekonomiskt hållbar livsmiljö för kommunens invånare.

2 kap.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten

5 §
Den kommunala miljövårdsmyndigheten

Miljövårdsmyndighetens uppgifter sköts av ett organ som utses av kommunen (kommunal miljövårdsmyndighet), dock inte kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige kan dock anförtro kommunstyrelsen skötseln av den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter, om kommunen på årets första dag har färre än 3 000 invånare. Kommunerna kan även ordna skötseln av uppgifterna i samarbete så som 2 § och 10 kap. kommunallagen (365/95) stadgar.

Vid ordnandet av miljövårdsförvaltningen iakttas i övrigt kommunallagen.

6 §
Den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter

För att övervaka och främja miljövården inom kommunen skall den kommunala miljövårdsmyndigheten

1) sköta de uppgifter som i lag eller med stöd av den stadgats eller bestämts ankomma på den,


7 §
Delegering

Fullmäktige kan berättiga den kommunala miljövårdsmyndigheten att delegera beslutanderätten till en underlydande tjänsteinnehavare, om inte något annat särskilt stadgas i lag. Befogenheter kan dock inte delegeras till en tjänsteinnehavare i ärenden som gäller utövande av administrativt tvång.

På en tjänsteinnehavare som med stöd av 1 mom. anförtros en uppgift tillämpas vad som stadgas om den myndighet som annars sköter uppgiften samt om sökande av ändring i dess beslut.

10 §
Samarbetsskyldighet

I ärenden som gäller miljövården skall de kommunala myndigheterna samarbeta sinsemellan.

Om ett ärende som behandlas av en kommunal myndighet är av väsentlig betydelse för miljövården, skall den kommunala miljmmårdsmyndigheten beredas tillfälle att bli hörd i ärendet.

11 §
Rätt till information

Den kommunala miljövårdsmyndigheten har rätt att av kommunala och statliga myndigheter få de sakuppgifter som är nödvändiga för skötseln av dess åligganden, om inte annat följer av stadgandena om tystnadsplikt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Vad som i övrigt stadgats eller bestämts om miljövårdsnämndens uppgifter gäller när denna lag trätt i kraft på motsvarande sätt den kommunala miljövårdsmyndigheten, om inte något annat följer av denna lag eller om inte något annat stadgas eller bestäms särskilt.

RP 212/1996
MiUB 7/1996
RSv 169/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.