995/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 34 §, sådan den lyder i lag av den 9 november 1990 (959/90), och

ändras 36 § och 39 § 1 mom., dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 18 december 1995 (1576/95), som följer:

36 §

Beträffande uppbörd, indrivning, återbesing, redovisning, ändringssökande och beskattningsförfarande i fråga om den försäesades sjukförsäkringspremie gäller lagen om beskattningsförfarande (1558/95) och lagen om skatteuppbörd (611/78).

39 §

Folkpensionsanstalten har rätt att utöva tillsyn över fastställelse, debitering, uppbörd och redovisning av sjukförsäkringspremier och sjukförsäkringsavgifter samt att i dessa avseenden granska beskattningshandlingarna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 170/1996
ShUB 28/1996
RSv 175/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.