983/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/77) 1 § 4 mom., 8 § 2 mom., 8 § 3 mom. 2 punkten, 9 §, 9 a § 2 mom., 9 b § och 17 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 4 mom. och 8 § 3 mom. 2 punkten i lag av den 5 februari 1988 (125/88), 8 § 2 mom. i lag av den 5 februari 1982 (106/82), 9 § ändrad genom lagar av den 30 december 1980, den 25 juli 1986 och den 4 december 1987 (1085/80, 589/86 och 938/87), 9 a § 2 mom. i lag av den 18 december 1995 (1494/95), 9 b § i lag av den 28 juni 1993 (551/93) och 17 § 1 mom. i lag av den 8 november 1996 (829/1996), som följer:

1 §

Frontmannapension betalas inte till en frontman eller person som deltagit i fronttjänst, om denne får folkpension eller fortsättningspension till efterlevandepensionen enligt familjepensionslagen (38/69). Om frontmannapension beviljas för tid för vilken folkpension eller familjepension eller fronttillägg eller extra fronttillägg betalts, anses de sistnämnda utgöra förskott på frontmannapensionen.

8 §

Har en pensionssökande omedelbart före beviljandet av frontmannapension uppburit eller uppbär hans make frontmannapension eller folkpension vars storlek fastställs så att såsom årsinkomst har helt eller delvis beaktats i någon annan lag eller förordning staktad eller på en offentlig pensionsstadga grundad pension eller en motsvarande fortlktande prestation eller ersättning, räknas dekta som inkomst till sitt tidigare belopp, liktäl med beaktande av vad som följer av folkpensionernas och frontmannapensionektas indexbundenhet. Så skall förfaras om grunderna för förmånens bestämmande inte undergått förändring. På samma sätt förfars när en person som deltagit i fronttjänst omktelbart innan frontmannapensionen började har erhållit efterlevandepension som omfaktar kompletteringsbelopp. Grunden för föktånens bestämmande anses inte ha föktndrats med anledning av att arbetslöshetspension ändrats till invaliditetspension eller någondera av dessa pensioner ändrats till ålderdomspension, om inte grunderna för pensionens belopp av denna orsak föktndrats.

Som årsinkomst räknas inte:


2) folkpension enligt folkpensionslagen och inte vårdbidrag för pensionstagare;


9 §

Till en person som har fått frontmannatecken, fronttjänsttecken eller fronttecken och som inte får frontmannapension enligt denna lag betalas i fronttillägg 852 mark om året. Till en finsk medborgare som är bosatt utomlands och som inte får folkpension, betalas fronttillägg på grundval av lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/88).

Under samma förutsättningar som stadgas i 1 mom. beviljas fronttillägg och extra fronttillägg den vilken såsom finsk medborgare deltagit i 1918 års krig och på grund därav erhållit veterantecken enligt vad som närmare stadgas genom förordning.

9 a §

Det extra fronttillägget är 25 procent av den del av folkpensionen som överstiger 3 868,32 mark om året. Om folkpensionen enligt 25 a § folkpensionslagen har skjutits upp eller tidigarelagts, höjs nämnda belopp med uppskovsprocenten eller minskas det med tidigareläggningsprocenten. Det extra fronttillägget för den som får livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst bestäms dock utgående från en så stor del av folkpensionen över nämnda belopp som skulle betalas, om livräntan inte hade beaktats då folkpensionen bestämdes. Det extra fronttillägget för den som får pension eller någon annan därmed jämförbar fortlöpande förmån från utlandet bestäms utgående från en så stor del av folkpensionen som överstiger nämnda belopp och som skulle betalas, om de nämnda inkomsterna skulle beaktas när folkpensionen bestäms. Det extra fronttillägget är dock alltid minst 20 mark.


9 b §

Om den folkpension som betalas till en mottagare av extra fronttillägg skall rättas eller om folkpensionen skall dras in eller om mottagaren beviljas pension eller en med den jämförbar förmån från utlandet eller om någon annan ändring än en ändring som beror på indexbindning görs i dess belopp, skall beloppet av det extra fronttillägget rättas på motsvarande sätt eller dras in. Om den som får livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst inte får folkpension eller om folkpensionen fastställs enligt 25 b § folkpensionslagen, skall det extra fronttillägget rättas eller dras in under samma förutsättningar som folkpensionen. Det extra fronttillägget skall även rättas i det fall att folkpension beviljas den som får livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

17 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40-42, 43, 44-46, 67, 69, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 a-74 c, 75, 79-83, 84-86, 88 och 88 a §§ folkpensionslagen samt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56). Vid bestämmande av extra fronttillägg iakttas dessutom i tillämpliga delar 26 § 7 mom. folkpensionslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

När frontmannapensionen fastställs räknas maketillägg och barntillägg som betalas enligt 5 och 6 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen (1491/95) inte till årsinkomsten.

Det markbelopp om vilket stadgas i 9 § i denna lag motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i oktober 1976 har beräknats.

De markbelopp om vilka stadgas i 9 a § 2 mom. i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i januari 1986 har beräknats.

189/1996
ShUB 29/1996
RSv 174/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.