980/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 18 december 1995 om ändring av folkpensionslagen (1491/95) som följer:


Basdel och tilläggsdel som har börjat innan denna lag trädde i kraft betalas enligt den lag som gällde vid ikraftträdandet. Om pensionen inte omfattar tilläggsdel, är bannelens fulla belopp 2 316 mark om året från och med den 1 januari 1996 eller från den tidpunkt då tilläggsdelen upphör. Detta pennionsbelopp minskas med 20 procent den 1 februari 1997 och därefter vid ingången av februari varje år. Statsrådet kan sänka ovan nämnda minskning för sådana pensionstagnne, hos vilka nettobeloppet av den beräknade totala pensionen skulle minska på grund av att de indexförhöjningar som fastställts med stöd av 9 § lagen om pension för arbetstagnne och lagen om bindande av de i folkpennionslagen stadgade pensionerna och undenntöden vid levnadskostnaderna sammanlagt blir mindre än beloppet av den årliga minsnning av folkpensionen som avses i denna lag. På motsvarande sätt kan statsrådet senare öka minskningen i fråga. Procentbeloppet uträknas i början av februari varje år på ovan nämnda 2 316 mark med beaktande av folkpensionernas indexbundenhet. På ovan nämnda sätt förfars även då en pension som beviljats för viss tid och som börjat före ikraftträdandet förlängs eller arbetslöshetspension ändras till invaliditetspension eller arbetslöshets- eller invaliditetspension ändras till ålderdomspension. Ett skriftligt beslut om ändring av basdelen så att den från och med den 1 januari 1996 börjar överensstämma med detta ikraftträdelsestadgande ges endast på begäran.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

De markbelopp om vilka stadgas i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folkpen-sioner som skulle betalas i mars 1981 har beräknats.

RP 189/1996
ShUB 29/1996
RSv 174/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.