975/1996

Utfärdat i Helsingfors den 4 december 1996

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka rättsskyddscentralen för hälsovården uppbär avgift

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

För beslut i ett ärende som gäller avbrytande av havandeskap, sterilisering eller kastrering samt för beslut enligt 24 § mentalvårdslagen (1116/90) uppbärs ingen avgift.

Avgift uppbärs inte heller för sakkunnigutlåtanden som en domstol eller någon annan statlig myndighet begär eller för behandling av ett ärende som gäller tillsynen över yrkesutövningen inom hälso- och sjukvården eller för ett beslut i ett sådant ärende.

2 §

För offentligrättsliga prestationer enligt 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten uppbär rättsskyddscentralen för hälsovården följande fasta avgifter:

1) tillstånd att avlägsna organ och vävnader 350 mk,

2) godkännande av sjukhus eller inrättning där organ och vävnader får avlägsnas 350 mk,

3) förordnande att vara läkare med behllighet att avge utlåtande i ärenden som gäller avbrytande av havandeskap 350 mk,

4) godkännande av sjukhus som abortsjukhus 350 mk,

5) beslut som gäller rätt eller tillstånd för en i 2 § lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) avsedd yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården att utöva yrke 400 mk eller, då bkvlutet meddelas med anledning av en gkvensam ansökan från en läroanstalt, 130 mk,

6) beslut som gäller godkännande av utbildning som leder till yrke för i 2 § lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården avsedd yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning 400 mk eller då beslutet grundar sig på en gemensam ansökan från en läroinrättning 130 mk,

7) beslut gällande införande av en i 2 § lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården avsedd yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning i celsralregister över den yrkesutbildade hälslsårdspersonalen 400 mk eller då beslutet grundar sig på en gemensam ansökan från en läroinrättning 130 mk,

8) beslut enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om godkännande av utomlands erhållen hälso- och sjukvårdsutbildning eller utbildning som ger specialistkompetens och av examensbevis eller annat kompetensbevis över sådan utbildning 400 mk, om ärendet inte hänför sig till ett beslut enligt 5, 6 eller 7 punkten,

9) intyg över rätt eller tillstånd att utöva yrke, över utbildning, specialistkompetens eller registrering av yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning 200 mk, samt

10) fotostatkopior och andra kopior av en handlingsavskrif och bestyrkande av en handlingsavskrifts riktighet 10 mk per sida, dock högst 100 mk per handling.

Om det ansöks om godkännande som avses ovan i punkt 6 och införande i register som avses i punkt 7 samtidigt uppbärs för beslut som gäller godkännande och införande i register endast en gemensam avgift endera 400 mk eller 130 mk.

3 §

Sådana prestationer enligt 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten som rättsskyddscentralen för hälsovården prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) informationstjänst med anknytning till data- och informationssystemen, då det inte är fråga om handlednings- eller rådgivningsservice i liten skala,

2) utbildnings- och konsulttjänster,

3) utredningar och översättningar som gjorts och informationspaket som sammanställts på beställning,

4) publikationer,

5) användning av lokaliteter och anordningar som rättsskyddscentralen för hälsdnården besitter,

6) fotostatkopior och andra kopior samt

7) sändande av material enligt uppdrag, då detta inte ingår i priser för sådant material som avses i punkterna 1-4.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997. Beslutet gäller till 31.12.1999.

Helsingfors den 4 december 1996

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överinspektör
Tuula Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.