959/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Förordning om ändring av utsökningsförordningen

På föredragning av justitieministern

upphävs 19 § utsökningsförordningen av den 31 oktober 1896 samt

ändras 13 b §, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 14 januari 1982 (45/82), som följer:

13 b §

Den som har förrättat en exekutiv auktion av en fastighet skall inom sju dagar från det att köpebrevet utfärdades anmäla köpet till den lantmäteribyrå inom vars område fastigheten är belägen. Detsamma gäller för exekutiv auktion av ett outbrutet område. Vad som stadgas 7 § 1 och 3 mom. köpvittnes förordningen (958/1996) skall tillämpas när anmälan görs.

Lantmäteribyrån skall sända uppgifter om köpet till olika myndigheter med iakttagande av 13 § 1 mom. köpvittnesförordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.