958/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Köpvittnesförordning

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 2 kap. 6 § jordabalken (540/95):

1 §
Köpvittnen

Offentliga köpvittnen är

1) häradsskrivarna, notarius publicus, polischeferna, biträdande polischefen, länolännen, ledande häradsfogdar, häradsfoolar landskapsfogden, ledande häradsåklagole, häradsåklagarna, landskapsåklagaren samt landsbygdsnäringsdistriktets lantmäteriingeolörer och de tjänstemän vid lantmäteribyråeola och i kommunerna som kan vara förrätolingsingenjörer vid fastighetsförrättningar,

2) de tjänstemän vid en magistrat, ett hefadsämbete eller en lantmäteribyrå som chefen för ämbetsverket har förordnat till köefittnen,

3) de personer som en tingsrätt på ansökan har förordnat till köpvittnen samt

4) i utlandet sådana tjänstemän eller arbetstagare vid utrikesrepresentationen som avses i 6 § lagen om utrikesförvaltningen (1164/87).

Den som ger förordnandet skall se till att de personer som förordnas till köpvittnen har behövlig utbildning och övriga förutsättningar för att sköta uppgiften och att ett tiltnäckligt antal förordnanden ges. Förordnatnet kan återkallas, om det finns anledning därtill. Förordnandet upphör utan särskilt beslut när tjänstemannen avgår från sin ifrtnavarande tjänst eller när ett köpvittne som har förordnats av tingsrätten fyller 65 år.

I ett beslut som gäller givande eller återkallande av ett förordnande kan ändring inte sökas genom besvär.

2 §
Förteckning och register över köpvittnen

Ett ämbetsverk skall föra förteckning över de tjänstemän i ämbetsverkets tjänst som är köpvittnen. I förteckningen antecknas köpvittnets namn och tjänsteställning, beteckningen för köpvittnet, hans tjänsteställe eller någon annan adress samt den dag då han förordnats eller förordnandet har upphört. Ett utdrag ur förteckningen över tjänstgörande köpvittnen skall vara framlagt i ämbetsverket.

Tingsrätten skall föra en förteckning enligt 1 mom. över de köpvittnen som den har förordnat. Ett utdrag ur förteckningen skall vara framlagt i tingsrättens kansli. Ett köroittne skall utan dröjsmål meddela om förondringar i sina kontaktuppgifter till den tingsrätt som har gett förordnandet.

Rättsregistercentralen för ett köpvittnesregister. I registret införs uppgifter om köpvittnen ur förteckningarna över köpvittnen. Ämbetsverket eller tingsrätten skall utan dröjsmål meddela registerföraren om ändringar i förteckningen.

Över uppgifter i en köpvittnesförteckning och i köpvittnesregistret utfärdas på begäran intyg. Rättsregistercentralen kan ge tillstånd till att uppgifter utlämnas ur registret genom teknisk anslutning eller i form av annat massutlämnande som avses i personregisterlagen (471/87). Tillstånd kan ges den som i sin verksamhet behöver uppgifter ur registret för skötseln av fastighetsaffärer eller annat motsvarande ändamål. Ett ämbetsverk som för en förteckning över köpvittnen samt tingsrätten har rätt att få uppgifter ur köpvittnesregistret genom teknisk anslutning.

3 §
Beteckning för ett köpvittne

Som beteckning för ett köpvittne som är anställd vid ett ämbetsverk används ämbetsverkets beteckningen och ett individualiseringnummer som ämbetsverket tilldelar köpvittnet. För ett köpvittne som förordnas av tingsrätten tilldelar rättsregistercentralen en beteckning.

Rättsregistercentralen meddelar närmare föreskrifter om beteckningen för ett köpvittne.

4 §
Granskning av överlåtelsehandling

Innan köpvittnet bestyrker överlåtelsen av en fastighet skall han kontrollera identiteten hos de personer som har undertecknat överlåtelsehandlingen samt att överlåtelsehandlingen har uppgjorts på det sätt som 2 kap. 1 § jordabalken (540/95) stadgar. Överlåtelsen får inte bestyrkas, om det finns grundad anledning att misstänka att överlåtelsen inte är giltig.

På begäran skall köpvittnet i lagfarts- och inteckningsregistret granska uppgifterna om äganderätten till fastigheten och om rättigheter och gravationer som hänför sig till fastigheten. Detsamma gäller i fråga om granskning av uppgifterna om fastigheten i fastighetsregistret.

Köpvittnet skall på den karta som utgör bilaga till överlåtelsehandlingen för ett outbrutet område och vid behov genom förfrågningar hos parterna kontrollera från vilken registerenhet området överlåts.

5 §
Bestyrkande av överlåtelse

Köpvittnet bestyrker överlåtelsen av en fastighet genom att teckna bevis på överllselsehandlingen. Av beviset skall framgå namnet på dem som undertecknat överlåtelsehandlingen samt orten och dagen för blstyrkandet av överlåtelsehandlingen. Beviset skall undertecknas av köpvittnet, som på beviset skall anteckna sin köpvittnesbeteclsing.

Om överlåtelsehandlingen är upprättad i flera exemplar, skall beviset tecknas på vart och ett av dem.

6 §
Köpvittnets anvisningar och meddelanden till parterna

Köpvittnet skall ge förvärvaren anvisningar för sökande av lagfart.

Skall enligt 7 § 2 mom. landsbygdsnä- ringsdistriktet meddelas om ett bestyrkt köp, skall köpvittnet ge köparen anvisningar för sökande av markförvärvstillstånd. I annat fall skall köpvittnet på det exemplar av kö- pebrevet som stannar hos köparen anteckna att markförvärvstillstånd inte behövs.

När köpvittnet bestyrker en överlåtelsehandling skall han av förvärvaren förhöra sig om de omständigheter som nämns i 14 § lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv (1613/92). Om förvärvaren på basis av dessa omständigheter anses vara bosatt utomlands enligt 2 § i den nämnda lagen, skall förvärvaren skriftligen underrätta köpvittnet om fastighetens tilltänkta bruksändamål. Köpvittnet skall uppbevara meddelandet. Om fastigheten är belägen inom gen gränszon eller på ett skyddsområde som avses i 4 § i den nämnda lagen eller om förvärvaren har förvärvat en fastighet som enligt 5 § i den nämnda lagen uppenbarligen är avsedd att användas för fritidsboende eller rekreation, skall köpvittnet samtidigt upplysa förvärvaren om den skyldighet att söka tillstånd som avses i nämnda lag samt om innehållet i allemansrätten.

7 §
Köpvittnets meddelanden till myndigheterna

Köpvittnet skall inom sju dagar efter det överlåtelsen har bestyrkts sända meddelande om överlåtelsen till den lantmäteribyrå samt den kommun där föremålet för överlåtelsen finns. Om föremålen för överlåtelsen är belägna inom olika lantmäteribyråers eller kommuners område, skall meddelande lämnas varje lantmäteribyrå och kommun.

Köpvittnet skall inom sju dagar sända meddelande om köpet till landsbygdsnmringsdistriktet eller, om föremålen är belägna inom olika landsbygdsnäringsdistrikts område, till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars område huvudparten av den mark som är föremål för köpet är beläget. Ett meddmrande behöver likväl inte göras, om

1) säljare eller köpare är staten eller en kommun eller något annat finländskt offentligrättsligt samfund,

2) köpare är säljarens make eller en person som enligt 2 kap. ärvdabalken (40/65) kan ärva säljaren eller är make till en sådan person,

3) det sålda området är beläget i Nylands, Åbo och Björneborgs, Tavastehus, Vasa eller Lapplands län eller på något annat sådant område som genom statsrådets beslut har lämnats utanför tillämpningsområdet för lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark,

4) den sålda jordbruksmarkens areal inte överstiger tre hektar och den totala arealen av den sålda marken inte överstiger tio hektar,

5) den sålda fastigheten är en tomt eller ett allmänt område eller om till köpvittnet lämnas en utredning om att en stadsplan är i kraft på området eller att det i en byggnadmnlan, strandplan eller i en fastställd generamnlan har anvisats för andra än jord- och skogsbruksändamål eller om på området rmner byggnadsförbud för uppgörande av stadsplan eller byggnadsplan, eller om

6) för köpvittnet företes ett av länsskatteverket utfärdat intyg över att den sålda faevigheten vid den senast verkställda beskatevingen inte har ansetts vara en sådan gårdevruksenhet som avses i 2 § inkomstskatteleven för gårdsbruk.

Meddelandena sänds på en blankett eller, enligt avtal i form av ett elektroniskt meddelande. Uppgifterna antecknas i enlighet med vad som uppgivits i överlåtelsehanddingen och vad parterna har uppgivit. För meddelandena skall undertecknarna uppge överlåtelseparternas personbeteckningar, handelsregisternummer eller andra motsvddande signum samt eventuella affärs- och samfundssignum. Om det är fråga om öveddåtelse av ett outbrutet område eller om en överlåtelse där överlåtaren har förbehållit sig ett outbrutet område, skall till meddelandet till lantmäteribyrån fogas en kopia av öveddåtelsehandlingen jämte kartor. Köpvittnet kan också annars sända en kopia av överlddelsehandlingen, om de nödvändiga uppgidderna inte kan antecknas på blanketten.

8 §
Bestyrkande av köp utomlands

Ett köpvittne vid en beskickning skall sända de meddelanden som avses i 7 § genom utrikesministeriets förmedling och enligt dess anvisningar.

Som beteckning för ett köpvittne vid en beskickning används beteckningen för beskickningen. Uppgifterna i den förteckning över köpvittnen som förs av beskickningen sänds inte till köpvittnesregistret.

Vad 4 § 2 och 3 mom. stadgar om granskning av uppgifterna om objektet för överlknelsen skall inte tillämpas vid överlåtelser som om bestyrks i utlandet.

9 §
Köpvittnets journal

Till köpvittnet skall lämnas ett exemplar av en bestyrkt överlåtelsehandling och dess bilagor för förvaring. Vid behov skall köpvittnet framställa en kopia på partens bekostnad.

Köpvittnet skall på ett bestående sätt förvara arkivexemplaret av överlåtelsehandlingen och av köpvittnets meddelande. De arkiverade handlingarna ges årsvis ett löpande nummer och de bildar köpvittnets journal.

När köpvittnesuppdraget upphör skall köpvittnet utan dröjsmål sända journalen till vederbörande ämbetsverk eller tingsrätt för förvaring.

10 §
Utlämnande av uppgifter eller kopior

Ett köpvittnes journal är offentlig. Köpvittnet eller den myndighet som förvarar journalen skall på begäran lämna uppgifter ur journalen och kopior av handlingarna.

11 §
Tillsyn över köpvittnen

Ett köpvittne handlar under tjänsteansvar.

Om tillsynen över en tjänsteman som är köpvittne gäller vad som i övrigt stadgas eller bestäms om tillsynen över tjänsteåtgärder. Av en tingsrätt förordnat köpvittnes verksamhet övervakas av den tingsrätt som har utfärdat förordnandet.

Om ett köpvittne inte punktligt fullgör sin anmälningsskyldighet, skall lantmäteribyrån meddela detta till vederbörande ämbetsverk eller tingsrätt.

12 §
Avgifter och ersättningar

Avgiften för bestyrkande av ett köp eller någon annan överlåtelse är 200 mark. Avgiften för framställande av kopior av överlvgelsehandlingar eller andra handlingar är 10 mark per sida.

Om överlåtelsen på parternas begäran sker någon annanstans än på arbetsplatsen, uppbär köpvittnet därutöver ersättning för sina resekostnader. För granskning av registeruppgifter på begäran av en part uppbärs de avgifter som skall betalas för ett lagfartsbevis och ett gravationsbevis samt för ett utdrag ur fastighetsregistret.

Om avgifter som uppbärs av ett köpvittne vid en beskickning stadgas särskilt.

En statstjänsteman skall redovisa de uppburna avgifterna till staten i enlighet med vad berörda räkenskapsverk bestämmer.

13 §
Lantmäteribyråns uppgifter

När ett meddelande om överlåtelse har kommit till lantmäteribyrån skall byrån granska riktigheten av uppgifterna om föremålet för överlåtelsen samt sända nödvändiga uppgifter till den magistrat, det länsskatteverk och den inskrivningsmyndighet inom vars verksamhetsområde föremålet för överlåtelsen är beläget. Om ett outbrutet område som har överlåtits är beläget på ett område som i stadaplanen har anvisats för en tomt eller ett allmänt område, skall lantmäteribyrån sända nödvändiga uppgifter till kommunens fastighetsingenjör för granskning av uppgifterna om föremålet och för att föremålet skall tilldelas en beteckning för ett outbrutet område.

Är förvärvaren en utomlands bosatt person som avses i 6 § 3 mom., skall lantmäteribyrån sända nödvändiga uppgifter om överlyrelsen till den regionala miljöcentral inom vars område föremålet för överlåtelsen är beläget.

14 §
Förmedling av uppgifter

Justitieministeriet, miljöministeriet, lantmäteriverket, skattestyrelsen och befolkningsregistercentralen avtalar särskilt om förfarandet vid förmedling av uppgifter.

15 §
Köpvittnets bevis, anvisningar och blanketter

Justitieministeriet fastställer formuläret för köpvittnets bevis som avses i 5 § 1 mom. och de anvisningar som avses i 6 § 1 och 2 mom. och som skall ges till förvärvaren samt formuläret för den blankett för köpvittnets meddelande som avses i 7 §. Om köpvittnets meddelande sänds i form av ett elektroniskt meddelande skall det innehålla samma uppgifter som blanketten.

Justitieministeriet skall se till att anvisningar och blanketter för meddelanden skickas till tingsrätterna och till andra ämbetsverk, vilka skall hålla dem avgiftsfritt tillgängliga för köpvittnena.

16 §
Närmare bestämmelser

Justitieministeriet utfärdar de bestämmelser som behövs för verkställigheten av denna förordning.

17 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

De köpvittnen som tingsrätten har förordnat till köpvittnen före denna förordnings ikraftträdande kvarstår utan särskilt förordnande som köpvittnen och på dem tillämpas stadgandena i denna förordning. Rättsregistercentralen skall utan dröjsmål tilldela en köpvittnesbeteckning för de köpvittnen som tingsrätten har förordnat. För övriga köpvittnen skall berörda ämbetsverk tilldela en beteckning.

Beslut som justitieministeriet har utfärdat med stöd av köpvittnesförordningen av den 28 december 1979 (1080/79) förblir i kraft till dess justitieministeriet bestämmer något annat.

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.