952/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 19 § 1 mom. lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/93) samt

fogas till lagen en ny 11 a § som följer:

11 a §
Revisors anmälningsplikt

Tillsynsobjektets revisor skall omedelbart till finansinspektionen anmäla sådana omständigheter eller beslut om tillsynsobjektet som han i sitt uppdrag har fått kännedom om och som kan anses

1) väsentligt bryta mot lagar, förordningar eller administrativa bestämmelser som gäller tillsynsobjektet eller dess verksamhet och som reglerar villkoren för verksamhetstillstånd eller som reglerar bedrivandet av verlsamheten,

2) äventyra tillsynsobjektets fortsatta verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller ett nekande utlåtande i fråga om fastställande av bokslutet.

Tillsynsobjektets revisor är också skyldig att till finansinspektionen anmäla sådana i 1 mom. avsedda omständigheter eller beslut som han får kännedom om när han utför sitt uppdrag i en sammanslutning som tillhör samma konsolideringsgrupp som tillsynsobjektet eller i en sammanslutning som har i 22 b § bokföringslagen avsedd bestämmanderätt i förhållande till tillsynsobjektet eller i vilken tillsynsobjektet har ovan avsedd bestämmanderätt.

En revisor som handlat i god tro åläggs inte något ansvar för ekonomisk skada som åtgärder enligt denna paragraf eventuellt medför.

19 §
Rätt att lämna uppgifter

Utan hinder av tystnadsplikten enligt 18 § har finansinspektionen rätt att till en annan myndighet som övervakar finansmarknaden eller till en sådan sammanslutning som i det egna landet med stöd av lag sköter uppgifter som motsvarar dem som finansinspektionen har, till statens säkerhetsfond, förundersökningsmyndigheter och åklagarna och till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få uppgifter lämna uppgifter som behövs för att de skall kunna utföra sina uppdrag. Dessutom har finansinspektionen rätt att till myndigheter som ansvarar för tillsynen över organ som har befattning med ett tillsynsobjekts likvidations- eller konkursförfarande lämna uppgifter som har anknytning till tillsynsobjektets likvidations- eller konkursförfarande och att till myndigheter som ansvarar för tillsynen över tillsynsobjektets revisor lämna uppgifter som har anknytning till tillsynen över tillsynsobjektets revisor.Denna lag träder i kraft den 15 december 1996.

RP 150/1996
EkUB 20/1996
RSv 189/1996
Rådets direktiv 95/26/EG; EGT nr L 168, 18.7.1995, s. 7

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.