950/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 1 mom. lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/96) samt

fogas till lagen nya 6 a och 15 a §§ som följer:

6 a §
Betydande bindning

Med betydande bindning avses i denna lag vad 4 a § kreditinstitutslagen stadgar.

10 §
Beviljande av verksamhetstillstånd

Verksamhetstillstånd skall beviljas finländska aktiebolag som har sitt huvudkontor i Finland, tillförlitlig förvaltning och tilnläckliga ekonomiska verksamhetsförutsätnlingar samt uppfyller de övriga krav som ställs i denna lag, om det inte utgående från den utredning som mottagits kan anses sanlolikt att en effektiv tillsyn över värdepanlersföretaget hindras av en betydande binnling mellan värdepappersföretaget och nnlon annan juridisk eller fysisk person eller av lagar, förordningar eller administrativa bestämmelser i en stat som inte tillhör Eurnleiska ekonomiska samarbetsområdet vilka tillämpas på en fysisk eller juridisk person som har en sådan bindning. Finansinspektinlen kan meddela närmare föreskrifter om de krav som ställs på en tillförlitlig förvaltning.


15 a §
Anmälan om betydande bindning

Ett värdepappersföretag får inte inleda den verksamhet som avses i verksamhetstillståndet förrän det har tillställt finansinspektionen en utredning över betydande bindningar enligt 6 a § mellan värdepappersföretaget och någon annan juridisk eller fysisk person.

Förändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. skall omedelbart meddelas finansinspektionen.


Denna lag träder i kraft den 15 december 1996.

Värdepappersföretag som när denna lag träder i kraft har verksamhetstillstånd för yrkesmässigt tillhandahållande av tjänster inom värdepappersområdet skall inom tre månader efter ikraftträdandet tillställa finansinspektionen en utredning som avses i 15 a §.

En ansökan om verksamhetstillstånd som är anhängig när denna lag träder i kraft skall kompletteras så att den uppfyller de krav som denna lag ställer.

RP 150/1996
EkUB 20/1996
RSv 189/1996
Rådets direktiv 95/26/EG; EGT nr L 168, 18.7.1995, s. 7

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.