943/1996

Given i Helsingfors den 29 november 1996

Lag om ändring av lagen om utveckling av högskoleväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom., 3 § och 6 § 3 punkten lagen den 31 december 1986 om utveckling av högskoleväsendet (1052/86) som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller

1) Helsingfors universitet

2) Jyväskylä universitet

3) Uleåborgs universitet

4) Joensuu universitet

5) Kuopio universitet

6) Åbo universitet

7) Tammerfors universitet

8) Åbo Akademi

9) Vasa universitet

10) Lapplands universitet

11) Tekniska högskolan

12) Tammerfors tekniska högskola

13) Villmanstrands tekniska högskola

14) Helsingfors handelshögskola

15) Svenska handelshögskolan

16) Åbo handelshögskola

17) Konstindustriella högskolan

18) Sibelius-Akademin

19) Teaterhögskolan och

20) Bildkonstakademin,

vilka nedan kallas högskolor.


3 §
Anslagen för högskoleväsendet

För att säkra en effektiv och resultatrik verksamhet inom universiteten skall det anslag som anvisas under universitetens onsostnadsmoment i statsbudgeterna för 1997-2000 årligen höjas med ett belopp som minst motsvarar den ökning av avlnsingsutgifterna som föranleds av statens ansalsuppgörelser på centralnivå om lönerna.

6 §
Utvecklingsplanens innehåll

I utvecklingsplanen skall åtminstone ingå


3) målen i fråga om antalet personer som inleder sina studier vid högskolorna, med beaktande av efterfrågan på utbildning, samhällets och de olika språkgruppernas behov och utbildningsmöjligheternas fördelning mellan regionerna,Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 137/1996
KuUB 12/1996
RSv 183/1996

Helsingfors den 29 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.