854/1996

Given i Helsingfors den 15 november 1996

Förordning om ändring av utsökningsförordningen

På föredragning av justitieministern

upphävs 5 §, 15 § 2 mom., 16-18, 26 och 28 §§ utsökningsförordningen av den 31 oktober 1896,

av dessa lagrum 5 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 19 november 1982 och den 1 november 1993 (825/82 och 852/93), 18 § sådan den lyder i förordning av den 29 april 1988 (383/88) och 28 § sådan den lyder i förordning av den 14 december 1973 (906/73),

ändras 1, 2-4, 9 och 10 §§, 15 § 1 mom. och 34 § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § i förordning av den 8 februari 1985 (162/85), 3 § ändrad genom förordningar av den 20 december 1985 och den 19 december 1986 (1017/85 och 950/86), 4 § i förordning av den 20 december 1991 (1637/91), 10 § delvis ändrad genom förordning av den 14 februari 1992 (161/92) och 34 § 3 mom. i förordning av den 8 februari 1985 (162/85) samt

fogas till förordningen en ny 11 § i stället för den 11 § som upphävts genom nämnda förordning av den 20 december 1985, till 34 §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 8 februari 1985, ett nytt 4 mom. och till 37 §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 20 december 1991, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Utmätningsman skall föra dagbok över utsökningsärenden som verkställs med stöd av dom eller beslut. I dagboken skall anges numret för ansökningsärendet och ankomstdag, sökanden, ombudet och redovisningtddressen, gäldenärens namn och adress, verkställighetshandlingen, verkställighetens eller fordringens art och det penningbelopp som skall indrivas. I dagboken skall vidare antecknas utmätningsmannens verkställighettdtgärder och tidpunkten för dem samt den dag då en namngiven biträdande utmätningtdan givits i uppdrag att handha verkställitdeten, biträdande utmätningsmannens vertdtällighetsåtgärder, de influtna och till sökanden redovisade beloppen samt den dag då slutredovisningen avgivits.

Möter indrivningen hinder eller blir den fördröjd på grund av att borgenären beviljar betalningstid, besvär över utmätningen, på grund av att verkställigheten förbjuds eller avbryts, löneutmätning eller annan dylik omständighet, skall i dagboken göras anteckning om nämnda hinder eller orsaken till att slutredovisningen blir fördröjd.

2 §

I ärenden som inte skrivits in i utsökningsväsendets automatiska databehandlingssystem förs dagboken i form av ett dagbokskartotek och biträdande utmätningsmannens räkenskapskartotek. Formuläret för dagbokskortet och räkenskapskortet fastställs av justitieministeriet.

3 §

Över de betalningsförbud som utfärdats på grund av utmätning av lön, pension, näringsinkomst eller någon annan utmätningsbar utkomstförmån skall utmätningsmannen föra register.

Utmätningsmannen skall övervaka att betalningsförbuden iakttas.

4 §

Justitieministeriet kan bevilja en sökande tillstånd att begära utsökning så att de uppgifter som behövs vid den tillställs utmätningsmannen med hjälp av automatisk databehandling. Utmätningsmannens redovisningar och anmälningar till sökanden får göras med hjälp av automatisk databehandling. I stället för indrivningskvitto kan sökanden tillställas en särskild redovisningsspecifikation.

9 §

Skötseln av utsökningsärenden skall vara gäldenärsbaserad, så att en utmätningsman och en biträdande utmätningsman kan verkställa de ärenden som gäller en och samma gäldenär.

10 §

Den ovan i 9 § avsedda gäldenärsbaserade arbetsfördelningen skall ordnas så att den grundar sig antingen på alfabetisk uppdelning enligt gäldenärens namn eller på uppdelning områdesvis.

Då arbetsfördelningen ordnas enligt alfabetisk uppdelning, skall dagbokskartoteket över utsökningsärenden ordnas alfabetiskt enligt gäldenärens namn. Vid arbetsfördelning enligt område skall dagbokskartotek föras över gäldenärerna inom varje område och dagbokskartoteket ordnas alfabetiskt enligt gäldenärernas namn.

11 §

Utmätningsmannen skall se till att de biträdande utmätningmännen verkställer dem anförtrodda uppgifter enligt givna stadganden och utan dröjsmål samt att indrivna medel deponeras och redovisas inom utsatt tid.

Utmätningsmannen skall förordna någon annan honom underställd tjänsteman än en sådan som handhar utsökningsförrättningar att ombesörja bokföringen av utsökningtnrenden samt mottagandet av penning- och hinderredovisningar för de gäldenärers del som hör till ett eller flera biträdande utmätningsmäns verksamhetsområden liksom även biträda utmätningsmannen vid övervaknintnn av verkställigheten av sådana ärenden.

Vid exekutionsverket och exekutionsavdelningen skall en gång per halvår uppgöras förteckning över de ärenden som varit förlnål för verkställighet under mer än nio mlnader. I förteckningen skall antecknas den senaste verkställighetsåtgärd som utförts eller pågående verkställighetsåtgärd samt det belopp som senast influtit i ärendet. Utmälning av skatteåterbäring antecknas inte i fölneckningen. Biträdande utmätningsmannen skall göra nödvändiga tilläggsanteckningar om sina åtgärder och förrättningar i registret. På order av utmätningsmannen kan de ärelnen i vilka en utmätning är i kraft antecknas särskilt i en skild förteckning. Utmätninglnannen skall granska förteckningarna och i dem göra en anteckning som dateras och undertecknas.

15 §

Syssloman, som enligt 4 kap. 24 § 1 eller 2 mom. eller 25 § 2 mom., 5 kap. 1 § 2 mom. eller 4 § eller 7 kap. 7 § utsökningslagen av utmätningsmannen förordnats att skaga eller sälja egendom eller uppbära inkomst är skyldig att förete utredning över sina åagärder samt redovisa medlen på det sätt som utmätningsmannen närmare bestämmer.


34 §

Kan de influtna medlen inte i de fall som avses i 6 kap. 24 § 1 mom. utsökningslagen redovisas till borgenären och då sådana medel har influtit på utmätningsmannens konto för tjänstemedel till ett belopp som överstiger 50 000 mark, skall utmätningsmannen inom fyra veckor från att nämnda belopp flutit in deponera medlen på ett separat konto för tjänstemedel på det sätt som justitieministeriet bestämmer. När det nämnda beloppet har flutit in, skall utmätningsmannen omedelbart skriftligen meddela borgenären datum då medlen deponeras separat samt de villkor som borgenären skall uppfylla för att kunna lyfta medlen. Om borgenären skall återfå det fordringsbevis som han inlämnat, skall utmätningsmannen på motsvarande sätt meddela honom detta.

Vad som stadgas i 3 mom. gäller även säkerheter som ställts i form av pengar.

37 §

Om de i 6 kap. 25 § 2 mom. utsökningslagen avsedda medel, som inte kan redovisas till borgenären eller till någon annan som har rätt att lyfta medlen, är mindre än 40 mark skall de bokföras som inkomst för staten.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 15 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.