844/1996

Given i Helsingfors den 15 november 1996

Lag om ändring av kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunallagen av den 17 mars 1995 (365/95) 79 § 2 mom., 94 § 3 mom. och 100 § samt

fogas till 90 § ett nytt 3 mom. som följer

79 §
Ändring av grundavtalet

Om kommunen enligt lag skall vara medlem i en samkommun inom något verksamhetsområde och på ett visst område, kan samkommunens grundavtal ändras, om minst två tredjedelar av medlemskommunerna understöder det och deras invånarantal är minst hälften av det sammanräknade invånarantalet i samtliga medlemskommuner. En medlemskommun kan dock inte utan sitt samtycke åläggas att delta i skötseln av nya frivilliga uppgifter och i kostnaderna för dem.

90 §
Kommunalbesvär

Ändringssökanden skall framföra i 2 mom. avsedda besvärsgrunder innan besvärstiden löper ut.

94 §
Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning

Till ett beslut i vilket rättelse inte får yrkas och över vilket kommunalbesvär inte får an-föras skall fogas ett meddelande om besvärsförbud. Angående besvärsförbud gäller i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/96).

100 §
Övriga stadganden om kommunalbesvär

På kommunalbesvär tillämpas i övrigt förvaltningsprocesslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1996. Lagens 79 § 2 mom. tillämpas dock från och med den 16 september 1996.

RP 110/1996
FvUB 18/1996
RSv 151/1996

Helsingfors den 15 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.