842/1996

Given i Helsingfors den 8 november 1996

Lag om ändring av 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 6 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69), sådant det lyder i lag av den 17 mars 1995 (394/95), som följer:

10 §

Utan hinder av 2 mom. beaktas de delar av försäkringspremien som uppbärs för pensionsskyddscentralens kreditförsäkring eller för finansiering av kostnader enligt 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare inte i den genomsnittliga försäkringspremien för en försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare när basprocentsatsen för försäkringspremien fastställs.


Denna lag träder i kraft den 15 november 1996.

Lagen tillämpas första gången vid faststäl-lande av basprocentsatsen för försäkringspremien för 1997 enligt 10 § lagen om pespion för lantbruksföretagare.

RP 143/1996
ShUB 18/1996
RSv 131/1996

Helsingfors den 8 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.