841/1996

Given i Helsingfors den 8 november 1996

Lag om ändring av 9 § lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § 5 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69), sådant det lyder i lag av den 19 november 1993 (982/93), som följer:

9 §

Utan hinder av 1 mom. beaktas inte den del av försäkringspremien som uppbärs för pensionsskyddscentralens kreditförsäkring i den genomsnittliga försäkringspremien för en försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare när premieprocentsatsen fastställs. Den del av försäkringspremien som ingår i försäkringspremien och som uppbärs för kostnader enligt 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare fastställs dock enligt de grunder som vederbörande ministerium fastställt med stöd av ovannämnda lagrum.


Denna lag träder i kraft den 15 november 1996.

Lagen tillämpas första gången vid fastställande av försäkringspremieprocenten för 1997 enligt 9 § lagen om pension för förllagare.

RP 143/1996
ShUB 18/1996
RSv 131/1996

Helsingfors den 8 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.