839/1996

Given i Helsingfors den 8 november 1996

Lag om ändring av 12 och 15 §§ lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 § 1 mom. 5 punkten och 4 mom. och 15 § 1 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61),

dessa lagrum sådana de lyder, 12 § 1 mom. 5 punkten i lag av den 19 november 1993 (979/93) och 4 mom. i lag av den 16 december 1966 (639/66) och 15 § 1 mom. i lag av den 22 december 1993 (1467/93), som följer:

12 §

Pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar för pensionerna och rehabiliteringspenningen bestäms och pensionsanstalternas omkostnader för pensionerna och rehabiliteringspeadingen fördelas mellan pensionsanstalterna, om dessa inte har kommit överens om nadot, på följande sätt:


5) för kostnaderna för pensionsskyddscentralen, till den del de inte förorsakas av anteten som utförs för pensionsanstalterna mot särskild ersättning, svarar pensionsanstaltenta gemensamt i förhållande till omfattningen av den verksamhet de enligt denna lag bntriver; från dessa kostnader skall dock först dras av vad pensionsskyddscentralen erhållit såsom intäkter.


Om pension, rehabiliteringspenning eller annan rehabiliteringskostnad eller i 9 § avsett tillägg eller i 11 § avsedd tilläggsförmån till följd av att pensionsanstalten gått i konkurs, i sin helhet eller till en del inte längre är tryggad, svarar härför eller för en del därav pensionsanstalterna gemensamt enligt av vederbörande ministerium fastställda grunder. Härvid svarar pensionsanstalterna gemensamt även för det utjämningsbelopp som avses i 10 kap. 2 § 3 mom. lagen om försäkringsbolag (1062/79) eller i 79 § 3 mom. lagen om försäkringskassor (1164/92) upp till ett minimibelopp som bestäms enligt av vederbörande ministerium fastställda beräkningsgrunder.


15 §

Har en arbetsgivare försummat sin i 1 §, 1 c § 1 mom., 2 och 3 §§ stadgade skyldighet att anordna pensionsskydd för sina arbetstagare, skall pensionsskyddscentralen uppmana arbetsgivaren att avhjälpa försummelsen. Avhjälper arbetsgivaren inte försummelsen inom den tid som pensionsskyddscentralen föreskriver, tar pensionsskyddscentralen försäkringen på arbetsgivarens bekostnad (tvångsförsäkring). En pensionsanstalt, i vilken pensionsskyddscentralen har tagit en försäkring eller i vilken arbetsgivaren själv tagit en försäkring för sina arbetstagare efter den tidsfrist som stadgas i 1 § 1 eller 3 mom., har rätt att av arbetsgivaren för tiden för försummelsen utöver försäkringspremien uppbära en förhöjning som är högst lika stor som försäkringspremien. Närmare anvisningar om påförande av förhöjning ges av pensionsskyddscentralen.Denna lag träder i kraft den 15 november 1996. Lagens 12 § 1 mom. 5 punkt och 15 § 1 mom. träder dock i kraft den 1 januari 1997.

Lagens 12 § 4 mom. tillämpas första gången vid fastställandet av försäkringspremieprocenten för 1997 enligt lagen om peemion för arbetstagare.

Lagens 12 § 1 mom. 5 punkt och 15 § 1 mom. tillämpas på beslut som gäller försummelse av försäkringsskyldigheten och som ges den 1 januari 1997 eller därefter.

RP 143/1996
ShUB 18/1996
RSv 131/1996

Helsingfors den 8 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.