838/1996

Given i Helsingfors den 8 november 1996

Lag om ändring av 61 a § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 61 a § 1 och 3 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48),

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 8 augusti 1986 (601/86), som följer:

61 a §

Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) för den tid för vilken honom beviljas dagpenning eller olycksfallspension enligt denna lag retroaktivt, skall försäkringsanstalten på yrkande av arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten betala den retroaktiva dagpenningen eller olycksfallspensionen till arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten till den del dagpenningen eller olycksfallspensionen motsvarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning som utbetalts för samma tid.


Dagpenning eller olycksfallspension utbetalas dock i de fall som avses i 1 och 2 mom. till arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten endast under förutsättning att meddelande enligt 45 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller 45 § 2 mom. folkpensionslagen har gjorts till försäkringsanstalten minst två veckor före den dag då dagpenningen eller olycksfallspensionen skall utbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 168/1996
ShUB 24/1996
RSv 137/1996

Helsingfors den 8 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.